รหัสดีโอไอ 10.14456/jlgisrru.2022.10
Creator พระเสกสรรค์ ไชยชาติ
Title รูปแบบพึงประสงค์ลักษณะอำนาจทางการเมือง
Publisher Program in Political Science, Faculty of Humanities and Social Sciences, Surindra Rajabhat University
Publication Year 2022
Journal Title วารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น
Journal Vol. 6
Journal No. 1
Page no. 121-136 PDF
Keyword รูปแบบลักษณะอำนาจ, อำนาจทางการเมือง, ผู้นำ
URL Website https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jlgisrru
Website title วารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น
ISSN ISSN (Print) : 2673-0839 ISSN (Online) : 2673-0405
Abstract อำนาจเป็นความสามารถที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลอื่นหรือกลุ่มบุคคลอื่นให้มีพฤติกรรมตลอดจนทัศนคติไปในทิศทางที่ต้องการหรือเพื่อให้ยอมปฏิบัติตาม อำนาจ จึงเป็นสิ่งที่ผู้แสวงหาอำนาจมีความปรารถนา เพราะยิ่งมีอำนาจมากเท่าใด ก็ยิ่งมีสิทธิและอภิสิทธิ์มากกว่าผู้อื่นเท่านั้น บุคคลบางส่วนจึงแสวงหาอำนาจเพื่อทำให้ตนเองอยู่เหนือผู้อื่น โดยมีตั้งแต่ยุคสมัยโบราณจวบจนปัจจุบัน อำนาจโดยทั่วไปเกิดขึ้นในทุกสังคม ไม่ว่าจะเป็นผู้นำชนเผ่าในสมัยดึกดำบรรพ์ ผู้นำอาณาจักรในสมัยต่อมา ผู้นำประเทศ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำในสังคมชุมชน ผู้บริหารรวมถึงองค์กรต่าง ๆ ผู้มีอำนาจทางการเมืองสามารถที่จะจัดสรรความชอบธรรมหรือสิทธิอำนาจในการปฏิบัติหน้าที่ตามตัวบทกฎหมาย ดังเช่นนักการเมืองในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ดังนั้นอำนาจทางการเมืองจึงเป็นความสัมพันธ์ด้านสังคมการเมืองและการปกครอง ในการศึกษา “อำนาจ” ในเรื่องรูปแบบพึงประสงค์ลักษณะอำนาจทางการเมือง มีหลายมิติซึ่งต้องทำความเข้าใจศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับแนวคิดและที่มาของอำนาจ อำนาจหน้าที่และความหมายของอำนาจ รูปแบบลักษณะอำนาจทางการเมือง ซึ่งการที่จะขึ้นสู่อำนาจสามารถจำแนกได้ 4 วิธี ได้แก่ 1) อำนาจวิถีทางขึ้นสู่อำนาจ 2) อำนาจจากตำแหน่ง 3) อำนาจส่วนบุคคล และ 4) อำนาจจากการเมือง
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

พระเสกสรรค์ ไชยชาติ. (2022) รูปแบบพึงประสงค์ลักษณะอำนาจทางการเมือง. วารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น, 6(1), 121-136 PDF.
พระเสกสรรค์ ไชยชาติ. "รูปแบบพึงประสงค์ลักษณะอำนาจทางการเมือง". วารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น 6 (2022):121-136 PDF.
พระเสกสรรค์ ไชยชาติ. รูปแบบพึงประสงค์ลักษณะอำนาจทางการเมือง. Program in Political Science, Faculty of Humanities and Social Sciences, Surindra Rajabhat University:ม.ป.ท. 2022.