รหัสดีโอไอ 10.14456/jlgisrru.2022.1
Creator ฉัตรณรงค์ศักดิ์ สุธรรมดี
Title การพัฒนาระบบ และถ่ายทอดนวัตกรรมเทคโนโลยีการเลี้ยงไก่พื้นเมืองอินทรีย์เชิงธุรกิจแบบครบวงจรเพื่อยกระดับรายได้ของชุมชน ตำบลเก่าย่าดี อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
Contributor ประมุข ศรีชัยวงษ์, สามารถ สินทร, ศาสตร์ศิลป์ ละม้ายศรี, กันตินันท์ นามตะ, ธานี ถังทอง
Publisher Program in Political Science, Faculty of Humanities and Social Sciences, Surindra Rajabhat University
Publication Year 2022
Journal Title วารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น
Journal Vol. 6
Journal No. 1
Page no. 1-14
Keyword การพัฒนาระบบ, การถ่ายทอดนวัตกรรมเทคโนโลยี, การเลี้ยงไก่พื้นเมืองอินทรีย์เชิงธุรกิจ
URL Website https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jlgisrru
Website title วารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น
ISSN ISSN (Print) : 2673-0839 ISSN (Online) : 2673-0405
Abstract โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ส่งเสริมพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิตไก่พื้นเมืองอินทรีย์เชิงธุรกิจแบบครบวงจร และ 2) หาแนวทางเพิ่มศักยภาพการเพาะเลี้ยงไก่พื้นเมืองอินทรีย์เชิงธุรกิจแบบครบวงจรเพื่อยกระดับรายได้ของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์วิถีเก่าย่าดี อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ระเบียบวิธีวิจัยเป็นการวิจัยแบบผสมผสานวิธีเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลโดยวิธีการสนทนากลุ่ม การจัดประชุม การสังเกต การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และใช้แบบสอบถามเพื่อประเมินผลหลังจากเสร็จสิ้นโครงการผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ได้แก่ เกษตรกรที่เป็นสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์วิถีเก่าย่าดี จำนวน 50 คน วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ โดยวิธีวิเคราะห์เนื้อหา พรรณนารายละเอียด ตีความ หาความหมาย และอธิบายความ โดยใช้วิธีวิเคราะห์แบบอุปนัย และใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ และค่าร้อยละ ผลการวิจัย พบว่าองค์ความรู้ที่ส่งเสริมพัฒนาและถ่ายทอดเกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิตไก่พื้นเมืองอินทรีย์เชิงธุรกิจแบบครบวงจรไปสู่กลุ่มเกษตรกร ได้แก่ 1) องค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงไก่พื้นเมือง เช่น การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ กระบวนการการฟักไข่ และการผลิตลูกไก่ อาหารไก่ การดูแลรักษาโรค การลดต้นทุน/เพิ่มผลผลิต และวิธีการเลี้ยงที่มีประสิทธิภาพ 2) องค์ความรู้การผลิตอาหารไก่พื้นเมืองสูตรลดต้นทุน “กากมันสำปะหลังหมักยีสต์” 3) องค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม “ตู้ฟักไข่ประหยัดพลังงาน” และ 4) องค์ความรู้การตลาดไก่พื้นเมืองชัยภูมิ ผลการศึกษาแนวทางเพิ่มศักยภาพการเพาะเลี้ยงไก่พื้นเมืองอินทรีย์เชิงธุรกิจแบบครบวงจรเพื่อยกระดับรายได้ของเกษตรกร พบว่า จากสถานการณ์ที่แพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด -19) ทั่วประเทศในขณะนี้ทำให้ตลาดการค้าไก่พื้นเมืองชายแดนซึ่งเป็นตลาดหลักต้องปิดตัวลง เกษตรกรไม่สามารถนำไก่มีชีวิตไปขายได้ จึงได้หาแนวทางนำไก่พื้นเมืองมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเพื่อจำหน่าย เช่น ไก่ฝอย, ไก่สับพร้อมปรุง, ไก่อบโอ่งสมุนไพร,ไก่ย่างสมุนไพร, แหนมไก่, ไก่นึ่งสมุนไพร และหม่ำไก่ เป็นต้น จนเกิดการสร้างงานสร้างรายได้ผลการประเมินผลความคิดเห็นเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ พบว่า ในภาพรวมเกษตรกรมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.93 คิดเป็นร้อยละ 98.60 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดทุกด้าน ข้อเสนอแนะต่อการเข้าร่วมกิจกรรม พบว่าปัจจุบันกลุ่มเกษตรกรมีไก่พื้นเมืองสายพันธุ์แท้ที่ได้รับการพัฒนานับเป็นโอกาสที่ดีในการอนุรักษ์สายพันธุ์ไก่พื้นเมืองแท้เอาไว้ในตำบลเก่าย่าดีมีวัตถุดิบอาหารสัตว์ในท้องถิ่น และเกษตรกรมีเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองทั่วประเทศ
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ฉัตรณรงค์ศักดิ์ สุธรรมดี และ ประมุข ศรีชัยวงษ์;สามารถ สินทร;ศาสตร์ศิลป์ ละม้ายศรี;กันตินันท์ นามตะ;ธานี ถังทอง. (2022) การพัฒนาระบบ และถ่ายทอดนวัตกรรมเทคโนโลยีการเลี้ยงไก่พื้นเมืองอินทรีย์เชิงธุรกิจแบบครบวงจรเพื่อยกระดับรายได้ของชุมชน ตำบลเก่าย่าดี อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ. วารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น, 6(1), 1-14.
ฉัตรณรงค์ศักดิ์ สุธรรมดี และ ประมุข ศรีชัยวงษ์;สามารถ สินทร;ศาสตร์ศิลป์ ละม้ายศรี;กันตินันท์ นามตะ;ธานี ถังทอง. "การพัฒนาระบบ และถ่ายทอดนวัตกรรมเทคโนโลยีการเลี้ยงไก่พื้นเมืองอินทรีย์เชิงธุรกิจแบบครบวงจรเพื่อยกระดับรายได้ของชุมชน ตำบลเก่าย่าดี อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ". วารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น 6 (2022):1-14.
ฉัตรณรงค์ศักดิ์ สุธรรมดี และ ประมุข ศรีชัยวงษ์;สามารถ สินทร;ศาสตร์ศิลป์ ละม้ายศรี;กันตินันท์ นามตะ;ธานี ถังทอง. การพัฒนาระบบ และถ่ายทอดนวัตกรรมเทคโนโลยีการเลี้ยงไก่พื้นเมืองอินทรีย์เชิงธุรกิจแบบครบวงจรเพื่อยกระดับรายได้ของชุมชน ตำบลเก่าย่าดี อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ. Program in Political Science, Faculty of Humanities and Social Sciences, Surindra Rajabhat University:ม.ป.ท. 2022.