รหัสดีโอไอ 10.14456/jis.2017.4
Creator Sirima Purinthrapibal, Audrey Castillo
Title Attitudes towards Importance of Foreign Language of Senior High School Students in Fourteen Southern Provinces
Publisher คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Publication Year 2560
Journal Title วารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Journal Vol. 7
Journal No. 1
Page no. 77-93
ISSN 2228-8864
Abstract บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติต่อความสำคัญของภาษาต่างประเทศของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนแผนการเรียนภาษาฝรั่งเศสในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2553 จากโรงเรียนมัธยมศึกษา 32 โรงเรียน ใน 14 จังหวัดภาคใต้ จำนวน 549 คน ที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน โดยการกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างและคัดเลือกแบบเจาะจงในขั้นแรก และการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ โดยให้นักเรียนจับสลากในขั้นที่สอง เครื่องมือวิจัยคือแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่านักเรียนที่เรียนภาษาฝรั่งเศสในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ใน 14 จังหวัดภาคใต้คิดว่า ภาษาอังกฤษและภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศที่มีความสำคัญมากที่สุดในประเทศไทย (ค่าเฉลี่ย = 4.90 และ 4.40 ตามลำดับ) ภาษาฝรั่งเศสและภาษาญี่ปุ่นมีความสำคัญระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.74 และ 3.63 ตามลำดับ) ส่วนภาษาต่างประเทศอื่นมีความสำคัญในระดับปานกลาง ดังนี้ ภาษาเยอรมัน (ค่าเฉลี่ย = 3.08) ภาษาเกาหลี (ค่าเฉลี่ย = 3.40) ภาษาสเปน (ค่าเฉลี่ย = 2.84) ภาษาอิตาเลี่ยน (ค่าเฉลี่ย = 2.82) ภาษารัสเซีย (ค่าเฉลี่ย = 2.77) ภาษามลายู (ค่าเฉลี่ย = 2.61) ภาษาโปรตุเกส (ค่าเฉลี่ย = 2.60) และภาษาอาหรับ (ค่าเฉลี่ย = 2.59)
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

Sirima Purinthrapibal และ Audrey Castillo. (2560) Attitudes towards Importance of Foreign Language of Senior High School Students in Fourteen Southern Provinces. วารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 7(1), 77-93.
Sirima Purinthrapibal และ Audrey Castillo. "Attitudes towards Importance of Foreign Language of Senior High School Students in Fourteen Southern Provinces". วารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 7 (2560):77-93.
Sirima Purinthrapibal และ Audrey Castillo. Attitudes towards Importance of Foreign Language of Senior High School Students in Fourteen Southern Provinces. คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์:ม.ป.ท. 2560.