รหัสดีโอไอ 10.14456/jis.2017.3
Creator กิติมาพร ชูโชติ, พัฒนพงษ์ ฮวดค่วน, ชนาภัทร หนอนไม้, กันตพงศ์ ค้าไกล
Title ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
Publisher คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Publication Year 2560
Journal Title วารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Journal Vol. 7
Journal No. 1
Page no. 50-76
ISSN 2228-8864
Abstract การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ซึ่งเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตจาก 3 คณะ และ1 ภาควิชา จำนวน 347 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เป็นค่าสถิติพื้นฐานที่ใช้บรรยายคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย (Mean) ใช้สำหรับวิเคราะห์ระดับความคิดเห็น ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้สำหรับวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ที่เรียนคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม รองลงมาเป็นคณะการบริการและการท่องเที่ยว ส่วนสาขาวิชาที่เรียนของผู้ตอบแบบส่วนใหญ่ คือสาขาวิชา การจัดการการบริการ ชั้นปีที่ 1 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนเฉลี่ย 10,001 - 12,000 บาทต่อเดือน และส่วนใหญ่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ คือ Facebook ข้อมูลการใช้อินเตอร์เน็ต ผู้ตอบแบบส่วนใหญ่มีคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสารที่เชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไว้ใช้ส่วนตัวในที่พักอาศัย โดยใช้ Mobile phone/ Smart phone ในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตมากที่สุด และใช้สถานที่ที่บ้านในการใช้อินเตอร์เน็ต ส่วนใหญ่ใช้อินเตอร์เน็ตทุกวัน ระยะเวลาในการใช้ Internet ในแต่ละวัน คือ 6 8 ชั่วโมง และจำนวนครั้งในการซื้อสินค้าผ่านระบบอินเตอร์เน็ตส่วนใหญ่ คือ 2 - 3 ครั้งต่อเดือน ส่วนพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตนั้น ส่วนใหญ่ ซื้อเสื้อผ้าแฟชั่น และซื้อสินค้าครั้งละ 101 - 500 บาท มีวิธีการชำระเงินค่าสั่งสินค้าและบริการด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร เหตุผลในการซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ต พบว่า ส่วนใหญ่มีความสะดวกในการสั่งซื้อ ส่วนปัญหาและอุปสรรคที่พบคือค่าขนส่ง
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

กิติมาพร ชูโชติ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2560) ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต. วารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 7(1), 50-76.
กิติมาพร ชูโชติ และผู้แต่งคนอื่นๆ. "ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต". วารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 7 (2560):50-76.
กิติมาพร ชูโชติ และผู้แต่งคนอื่นๆ. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต. คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์:ม.ป.ท. 2560.