รหัสดีโอไอ 10.14456/jis.2017.15
Creator ศิริมา ปุรินทราภิบาล, กานดา เหล่าปิยะบุตร
Title การใช้กลวิธีการเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศสของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในภาคใต้ของประเทศไทย
Publisher คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Publication Year 2560
Journal Title วารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Journal Vol. 7
Journal No. 2
Page no. 97-124
ISSN 2228-8864
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ศิริมา ปุรินทราภิบาล และ กานดา เหล่าปิยะบุตร. (2560) การใช้กลวิธีการเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศสของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในภาคใต้ของประเทศไทย. วารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 7(2), 97-124.
ศิริมา ปุรินทราภิบาล และ กานดา เหล่าปิยะบุตร. "การใช้กลวิธีการเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศสของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในภาคใต้ของประเทศไทย". วารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 7 (2560):97-124.
ศิริมา ปุรินทราภิบาล และ กานดา เหล่าปิยะบุตร. การใช้กลวิธีการเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศสของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในภาคใต้ของประเทศไทย. คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์:ม.ป.ท. 2560.