รหัสดีโอไอ 10.14456/jis.2017.12
Creator เชิดชัย อุดมพันธ์, ปริศวร์ ยิ้นเสน
Title คำยืมภาษาอังกฤษในภาษาไทยและภาษาเกาหลีกับนัยทางสังคมวัฒนธรรม
Publisher คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Publication Year 2560
Journal Title วารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Journal Vol. 7
Journal No. 2
Page no. 27-44
ISSN 2228-8864
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

เชิดชัย อุดมพันธ์ และ ปริศวร์ ยิ้นเสน. (2560) คำยืมภาษาอังกฤษในภาษาไทยและภาษาเกาหลีกับนัยทางสังคมวัฒนธรรม. วารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 7(2), 27-44.
เชิดชัย อุดมพันธ์ และ ปริศวร์ ยิ้นเสน. "คำยืมภาษาอังกฤษในภาษาไทยและภาษาเกาหลีกับนัยทางสังคมวัฒนธรรม". วารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 7 (2560):27-44.
เชิดชัย อุดมพันธ์ และ ปริศวร์ ยิ้นเสน. คำยืมภาษาอังกฤษในภาษาไทยและภาษาเกาหลีกับนัยทางสังคมวัฒนธรรม. คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์:ม.ป.ท. 2560.