รหัสดีโอไอ 10.14456/jis.2017.11
Creator พิทยา สุวคันธ์
Title จีนกับการเปลี่ยนแปลงภูมิรัฐศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Publisher คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Publication Year 2560
Journal Title วารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Journal Vol. 7
Journal No. 2
Page no. 1-26
ISSN 2228-8864
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

พิทยา สุวคันธ์. (2560) จีนกับการเปลี่ยนแปลงภูมิรัฐศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้. วารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 7(2), 1-26.
พิทยา สุวคันธ์. "จีนกับการเปลี่ยนแปลงภูมิรัฐศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้". วารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 7 (2560):1-26.
พิทยา สุวคันธ์. จีนกับการเปลี่ยนแปลงภูมิรัฐศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้. คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์:ม.ป.ท. 2560.