รหัสดีโอไอ 10.14456/jis.2017.10
Creator Panuwat Chanasakun
Title Double Identity Representation of Chinese Shrines in Phuket Muang District
Publisher คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Publication Year 2560
Journal Title วารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Journal Vol. 7
Journal No. 1
Page no. 179-196
ISSN 2228-8864
Abstract "Double Identity Representation of Chinese Shrines in Phuket District" has the main objectives to study the adaptations of Chinese culture in the context of Thai society through Chinese shrines in Muang Phuket District and to comprehend the phenomena of double identity which is represented in Chinese shrines in Muang Phuket District. In-depth interviews and Participant Observation of the Qualitative research methods were used in this study. The Chinese shrines are an important part of maintaining and expressing Chinese culture. Chinese shrines and Chinese-Thai were adopted by Thai culture and belief. This phenomenon is presented by the double identity form. Chinese Shrines are the expression of the Hybridity of culture and are central to Chinese culture and double identity through art, religious activities and figures of god. Chinese shrines are involved with various organizations; both public and private sectors, and have a role in Thai society through the public benefit activities and social welfares. The double identity representation shows the development of a good relationship between Thai ethnic and Chinese cultural groups.
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

Panuwat Chanasakun. (2560) Double Identity Representation of Chinese Shrines in Phuket Muang District. วารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 7(1), 179-196.
Panuwat Chanasakun. "Double Identity Representation of Chinese Shrines in Phuket Muang District". วารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 7 (2560):179-196.
Panuwat Chanasakun. Double Identity Representation of Chinese Shrines in Phuket Muang District. คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์:ม.ป.ท. 2560.