รหัสดีโอไอ 10.14456/jis.2017.1
Creator สิทธิพล เครือรัฐติกาล
Title ความขัดแย้งระหว่างจีนกับยูโกสลาเวียในสามบริบท : สหภาพโซเวียต กลุ่มประเทศแอฟริกาและเอเชีย และการปฏิวัติอย่างต่อเนื่องของเหมาเจ๋อตง
Publisher คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Publication Year 2560
Journal Title วารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Journal Vol. 7
Journal No. 1
Page no. 1-18
ISSN 2228-8864
Abstract แม้ว่าจีนกับยูโกสลาเวียจะสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกันใน ค.ศ. 1955 แต่ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสังคมนิยมทั้งสองก็เสื่อมลงอย่างรวดเร็ว โดยเมื่อถึง ค.ศ. 1958 จีนได้ประณามว่ายูโกสลาเวียเป็น "ลัทธิแก้" บทความนี้ต้องการชี้ให้เห็นว่า เราสามารถทำความเข้าใจเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างสองฝ่ายที่เรื้อรังตั้งแต่ปลายทศวรรษ 1950 ไปจนสิ้นทศวรรษ 1960 ได้โดยผ่านสามบริบท ได้แก่ (1) ความขัดแย้งระหว่างจีนกับสหภาพโซเวียต (2) การแข่งขันระหว่างจีนกับยูโกสลาเวียในการแสวงหามิตรไมตรีในกลุ่มประเทศแอฟริกาและเอเชีย และ (3) ความพยายามของเหมาเจ๋อตงในการขับเคลื่อน "การปฏิวัติอย่างต่อเนื่อง" ภายในประเทศ ซึ่งส่งผลให้นโยบายต่างประเทศของจีนมีลักษณะรุนแรงไปด้วย
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

สิทธิพล เครือรัฐติกาล. (2560) ความขัดแย้งระหว่างจีนกับยูโกสลาเวียในสามบริบท : สหภาพโซเวียต กลุ่มประเทศแอฟริกาและเอเชีย และการปฏิวัติอย่างต่อเนื่องของเหมาเจ๋อตง. วารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 7(1), 1-18.
สิทธิพล เครือรัฐติกาล. "ความขัดแย้งระหว่างจีนกับยูโกสลาเวียในสามบริบท : สหภาพโซเวียต กลุ่มประเทศแอฟริกาและเอเชีย และการปฏิวัติอย่างต่อเนื่องของเหมาเจ๋อตง". วารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 7 (2560):1-18.
สิทธิพล เครือรัฐติกาล. ความขัดแย้งระหว่างจีนกับยูโกสลาเวียในสามบริบท : สหภาพโซเวียต กลุ่มประเทศแอฟริกาและเอเชีย และการปฏิวัติอย่างต่อเนื่องของเหมาเจ๋อตง. คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์:ม.ป.ท. 2560.