รหัสดีโอไอ 10.14456/jis.2016.9
Creator สมหมาย ชินนาค, พระครูสารกิจโกศล
Title พุทธศาสนาในเวียดนาม: ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และความสัมพันธ์ทางสังคม
Publisher คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Publication Year 2559
Journal Title วารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Journal Vol. 6
Journal No. 2
Page no. 1-26
ISSN 2228-8864
Abstract การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์และพัฒนาการทางพระพุทธศาสนา บทบาททางสังคมวัฒนธรรม และวิเคราะห์แนวโน้มพระพุทธศาสนาในประเทศเวียดนาม โดยการวิจัยเชิงเอกสารและการวิจัยภาคสนาม ในพื้นที่เวียดนามเหนือ เวียดนามกลาง และเวียดนามใต้ ผลการศึกษา พบว่า ในยุคแรก เวียดนามอยู่ภายใต้การปกครองของจีนนับพันปี จึงได้รับอิทธิพลพุทธศาสนา เต๋า และการบูชาบรรพชน ต่อมาตกเป็นอาณานิคมฝรั่งเศส พุทธศาสนาเสื่อมโทรมลงมาก แม้พุทธศาสนิกเองถูกลดบทบาทในการบริหารประเทศ จนเกิดขบวนการกู้ชาติต่อต้านฝรั่งเศส โดยพระสงฆ์เป็นผู้นำประท้วงเพื่อพิทักษ์พุทธศาสนาทำอัตวินิบาตเผาตัวเอง มีการจัดตั้งสมาคมพุทธบริษัทเวียดนาม ในยุคหลังอาณานิคม องค์กรสงฆ์ถูกแบ่งเป็นภาคเหนือในระบอบสังคมนิยม และภาคใต้ในระบอบประชาธิปไตย ตามการแบ่งประเทศเวียดนามในมติการประชุมที่เจนีวา ภายหลังเมื่อโฮจิมินห์ปลดปล่อยเวียดนามเหนือและยึดไซง่อนได้รวมประเทศเวียดนามเป็นหนึ่งเดียว องค์กรทางศาสนาจึงปรับตัวให้เข้ากับจุดมุ่งหมายและหลักการของระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

สมหมาย ชินนาค และ พระครูสารกิจโกศล. (2559) พุทธศาสนาในเวียดนาม: ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และความสัมพันธ์ทางสังคม. วารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 6(2), 1-26.
สมหมาย ชินนาค และ พระครูสารกิจโกศล. "พุทธศาสนาในเวียดนาม: ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และความสัมพันธ์ทางสังคม". วารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 6 (2559):1-26.
สมหมาย ชินนาค และ พระครูสารกิจโกศล. พุทธศาสนาในเวียดนาม: ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และความสัมพันธ์ทางสังคม. คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์:ม.ป.ท. 2559.