รหัสดีโอไอ 10.14456/jis.2016.3
Creator อาทิตยา เวียงนิล
Title การศึกษารูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน: กรณีศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Publisher คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Publication Year 2559
Journal Title วารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Journal Vol. 6
Journal No. 1
Page no. 37-53
ISSN 2228-8864
Abstract งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาการทำกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียนและการรับรู้ถึงประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกชั้นเรียนที่มีต่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยนี้ ได้แก่ นักศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่ลงเรียนรายวิชา English 1 จำนวน 120 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียนที่นักศึกษาได้ทำและรับรู้ถึงการมีประสิทธิผลในการพัฒนาภาษาอังกฤษจำนวนเกินร้อยละ 50 ได้แก่ กิจกรรมการฟังเพลงภาษาอังกฤษ ดูภาพยนตร์เสียงภาษาอังกฤษ ดูภาพยนตร์เสียงภาษาอังกฤษแบบมีบรรยายภาษาอังกฤษ, คุยกับเพื่อนเป็นภาษาอังกฤษ, ดูคลิปสอนภาษาอังกฤษในโปรแกรม Youtube และ เล่นเกมส์ออนไลน์ที่ใช้ภาษาอังกฤษ นอกจากนั้นพบว่านักศึกษารับรู้ถึงประโยชน์ของการทำกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกชั้นเรียนที่มีต่อการพัฒนาภาษาอังกฤษ แม้ว่า วัตถุประสงค์ในการทำกิจกรรมของแต่ละบุคคลจะแตกต่างกันก็ตาม
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

อาทิตยา เวียงนิล. (2559) การศึกษารูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน: กรณีศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. วารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 6(1), 37-53.
อาทิตยา เวียงนิล. "การศึกษารูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน: กรณีศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง". วารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 6 (2559):37-53.
อาทิตยา เวียงนิล. การศึกษารูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน: กรณีศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์:ม.ป.ท. 2559.