รหัสดีโอไอ 10.14456/jis.2016.2
Creator พระมหาปราโมทย์ แก้วนา
Title จารึกแม่บุญตะวันออก: ภาพสะท้อนประวัติศาสตร์ในรัชสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2
Publisher คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Publication Year 2559
Journal Title วารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Journal Vol. 6
Journal No. 1
Page no. 9-36
ISSN 2228-8864
Abstract บทความนี้ มีจุดมุ่งหมาย เพื่อวิเคราะห์ภาพสะท้อนทางประวัติศาสตร์ในรัชสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 โดยใช้กลุ่มข้อมูล คือ จารึกแม่บุญตะวันออก ซึ่งเป็นจารึกที่บันทึกประวัติศาสตร์ในสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า จารึกแม่บุญตะวันออก นำเสนอภาพสะท้อนทางประวัติศาสตร์ในด้านการเมืองการปกครอง ศาสนาและความเชื่อ ประเพณีวัฒนธรรม ในด้านการเมืองการปกครอง จารึกแม่บุญตะวันออกบันทึกประวัติและลำดับวงศ์ของพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 ยืนยันความชอบธรรมที่พระองค์จะขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ รวมทั้งการแผ่ขยายอาณาจักรและการปกครองผู้คนให้อยู่ในอำนาจ ในด้านศาสนาและความเชื่อ ศาสนาพราหมณ์ โดยเฉพาะไศวนิกายเป็นความเชื่อหลักในยุคสมัยนี้ นอกจากนี้ยังมีความเชื่อเรื่องตรีมูรติ ความเชื่อเรื่องศักติ ความเชื่อในเรื่องพระศรีหรือพระลักษมี ปรัชญาศาสนาพราหมณ์ และมีการกล่าวถึงศาสนาพุทธด้วย ในด้านประเพณีและวัฒนธรรม เป็นประเพณีที่เกี่ยวกับพิธีกรรมทางศาสนาพราหมณ์เป็นหลัก นอกจากนี้ยังพบว่า มีวัฒนธรรมการใช้กระจกเงาในราชสำนักอีกด้วย
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

พระมหาปราโมทย์ แก้วนา. (2559) จารึกแม่บุญตะวันออก: ภาพสะท้อนประวัติศาสตร์ในรัชสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2. วารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 6(1), 9-36.
พระมหาปราโมทย์ แก้วนา. "จารึกแม่บุญตะวันออก: ภาพสะท้อนประวัติศาสตร์ในรัชสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2". วารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 6 (2559):9-36.
พระมหาปราโมทย์ แก้วนา. จารึกแม่บุญตะวันออก: ภาพสะท้อนประวัติศาสตร์ในรัชสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2. คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์:ม.ป.ท. 2559.