รหัสดีโอไอ 10.14456/jis.2016.15
Creator สมเกียรติ ภูมิภักดิ์
Title การวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตะโพนไทย กลองทัด เพลงหน้าพาทย์ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อะโดบีโฟโต้ช็อป(Adobe Photoshop) และโซนี วีกัส (Sony Vegas)
Publisher คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Publication Year 2559
Journal Title วารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Journal Vol. 6
Journal No. 2
Page no. 136-164
ISSN 2228-8864
Abstract การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของวิดิทัศน์เพลงหน้าพาทย์ ระดับปริญญาตรีปีที่ 1 โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อะโดบี โฟโต้ช็อปและโซนี วีกัสที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตะโพนไทย กลองทัด ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีที่ 1 คณะศิลปศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ก่อนและหลังเรียนด้วยวิดิทัศน์ เพลง หน้าพาทย์ที่สร้างขึ้นโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อะโดบี โฟโต้ช็อปและโซนี วีกัส 3) เพื่อศึกษาเจตคติของนักศึกษาที่มีต่อวิดิทัศน์ เพลงหน้าพาทย์ที่สร้างขึ้นโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์อะโดบี โฟโต้ช็อปและโซนี วีกัส ผลการวิจัยพบว่า1. ประสิทธิภาพของวิดิทัศน์เพลงหน้าพาทย์ที่สร้างขึ้นโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์อะโดบี โฟโต้ช็อปและโซนี วีกัส โดยใช้เกณฑ์ E1 / E2 (80/80) มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.00 / 86.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้2. นักศึกษาที่ใช้วิดิทัศน์เพลงหน้าพาทย์ที่สร้างขึ้นโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์อะโดบี โฟโต้ช็อปและโซนี วีกัส มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตะโพนไทย กลองทัด ก่อนและหลังการใช้นวัตกรรมแตกต่างกัน โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังการใช้นวัตกรรมสูงกว่าก่อนการใช้นวัตกรรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้3. เจตคติของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนด้วยวิดิทัศน์ เพลงหน้าพาทย์ที่สร้างขึ้นโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์อะโดบี โฟโต้ช็อปและโซนี วีกัส อยู่ในระดับมากที่สุด
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

สมเกียรติ ภูมิภักดิ์. (2559) การวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตะโพนไทย กลองทัด เพลงหน้าพาทย์ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อะโดบีโฟโต้ช็อป(Adobe Photoshop) และโซนี วีกัส (Sony Vegas). วารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 6(2), 136-164.
สมเกียรติ ภูมิภักดิ์. "การวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตะโพนไทย กลองทัด เพลงหน้าพาทย์ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อะโดบีโฟโต้ช็อป(Adobe Photoshop) และโซนี วีกัส (Sony Vegas)". วารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 6 (2559):136-164.
สมเกียรติ ภูมิภักดิ์. การวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตะโพนไทย กลองทัด เพลงหน้าพาทย์ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อะโดบีโฟโต้ช็อป(Adobe Photoshop) และโซนี วีกัส (Sony Vegas). คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์:ม.ป.ท. 2559.