รหัสดีโอไอ 10.14456/jis.2016.13
Creator จำนง คันธิก
Title พระยายมในมิติทางโหราศาสตร์และพระพุทธศาสนา
Publisher คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Publication Year 2559
Journal Title วารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Journal Vol. 6
Journal No. 2
Page no. 91-109
ISSN 2228-8864
Abstract บทความวิชาการฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาเทียบเคียงมฤตยูที่ปรากฏในวิชาโหราศาสตร์และหลักธรรมในพระไตรปิฎก และได้ประมวลความรู้เรื่องดวงดาวในทางดาราศาสตร์และโยงมาถึงโหราศาสตร์ นักดาราศาสตร์บางท่านได้กล่าวว่า ดาราศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งไม่เกี่ยวกับโหราศาสตร์ แต่นักโหราศาสตร์ถือว่า ดวงดาวในท้องฟ้ามีอิทธิพลเกี่ยวโยงมาถึงชีวิตมนุษย์และการทำนายอดีตและอนาคต จึงไม่สามารถแยกจากดวงดาวได้ เมื่อทางโหราศาสตร์ได้มีการเพิ่มความหมายและอิทธิพลบางอย่างที่ดาราศาสตร์ไม่มี โดยเฉพาะดาวมฤตยูนั้นในทางโหราศาสตร์มีคำทำนายไปในทางเปลี่ยนแปลงซึ่งส่วนมากจะหมายถึงความตาย ความล่มจมวิบัติ และเคราะห์ร้าย ในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามฤตยูคือ พระยายมหรือมัจจุราชนั่นเอง ผลการศึกษาพบว่า พระยายม มฤตยู หรือมัจจุราช ก็ล้วนให้ความหมายเหมือนกัน คือ ความตายหรือผู้พรากชีวิต เมื่อพระยายมมาถึงหรือมฤตยูโคจร ก็เชื่อกันว่าความตายจะมาเยือน คนที่ถูกทำนายจะมีความรู้สึกกลัวดาวมฤตยูโดยปริยาย เพราะความตายเป็นธรรมคู่ชีวิต คือ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ไม่มีใครหลีกพ้นได้ ในคัมภีร์พระไตรปิฎกก็ได้บรรยายถึงเรื่องของพระยายมและความตายไว้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะในเทวทูตสูตร รวมถึงพระพุทธพจน์ที่ตรัสชี้ทางให้ข้ามพ้นจากพระยายมหรือมฤตยูโคจรด้วยการยอมรับความจริงและประกอบกุศลให้มากขึ้น เผื่อว่าหลังตายแล้วจะได้ไปสู่พบภูมิที่ดีตามกำลังของกุศล และวิธีที่หนีความตายได้เด็ดขาด คือ การกำจัดอุปาทาน ความยึดมั่นตัวตนซึ่งเข้าถึงความไม่เกิดอีก จะไม่ตายอีก จึงไม่พบกับมฤตยูเป็นนิรันดร์กาล
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

จำนง คันธิก. (2559) พระยายมในมิติทางโหราศาสตร์และพระพุทธศาสนา. วารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 6(2), 91-109.
จำนง คันธิก. "พระยายมในมิติทางโหราศาสตร์และพระพุทธศาสนา". วารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 6 (2559):91-109.
จำนง คันธิก. พระยายมในมิติทางโหราศาสตร์และพระพุทธศาสนา. คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์:ม.ป.ท. 2559.