รหัสดีโอไอ 10.14456/jis.2016.12
Creator จารุณี คงกุล
Title จังหวัดภูเก็ตกับบทบาทฐานเศรษฐกิจใหม่ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1-11
Publisher คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Publication Year 2559
Journal Title วารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Journal Vol. 6
Journal No. 2
Page no. 67-90
ISSN 2228-8864
Abstract จังหวัดภูเก็ตมีลักษณะเป็นเกาะและมีทะเลล้อมรอบ ทั้งมีลักษณะภูมิประเทศที่ไม่ได้ติดต่อกับแผ่นดินใหญ่ แต่จังหวัดภูเก็ตไม่เคยถูกทอดทิ้งจากส่วนกลางหรือรัฐบาล เพราะจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดหนึ่งที่ส่วนกลางหรือรัฐบาลต้องการพัฒนาให้มีความเจริญก้าวหน้า ทำให้ผู้ศึกษาสนใจศึกษาเรื่องจังหวัดภูเก็ตกับบทบาทฐานเศรษฐกิจใหม่ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1-11 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการปรับเปลี่ยนและการเปลี่ยนแปลงของจังหวัดภูเก็ต เมื่อส่วนกลางหรือรัฐบาลนำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1-11 มาใช้กับจังหวัดภูเก็ต การศึกษาครั้งนี้เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร และการสัมภาษณ์ซึ่งเลือกกลุ่มตัวอย่างผสมผสานกันระหว่างกลุ่มตัวอย่างแบบหลายกลุ่มในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต จากนั้นจึงนำข้อมูลมาทำการวิเคราะห์ เพื่อให้เห็นภาพการเปลี่ยนแปลงของจังหวัดภูเก็ต ก่อนนำข้อมูลมานำเสนอแบบพรรณนาวิเคราะห์ ซึ่งผลการศึกษาทำให้ทราบว่า จังหวัดภูเก็ตมีการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน สาธารณูปการ และเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ การสื่อสาร จนนำมาสู่การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางภาคใต้และประเทศไทย
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

จารุณี คงกุล. (2559) จังหวัดภูเก็ตกับบทบาทฐานเศรษฐกิจใหม่ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1-11. วารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 6(2), 67-90.
จารุณี คงกุล. "จังหวัดภูเก็ตกับบทบาทฐานเศรษฐกิจใหม่ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1-11". วารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 6 (2559):67-90.
จารุณี คงกุล. จังหวัดภูเก็ตกับบทบาทฐานเศรษฐกิจใหม่ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1-11. คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์:ม.ป.ท. 2559.