รหัสดีโอไอ 10.14456/jis.2016.11
Creator โกวิทย์ พิมพวง
Title โครงสร้างประโยคพื้นฐานภาษาบาลีและภาษาอังกฤษ:การเปรียบเทียบเพื่อการแปลเป็นภาษาไทย
Publisher คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Publication Year 2559
Journal Title วารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Journal Vol. 6
Journal No. 2
Page no. 46-66
ISSN 2228-8864
Abstract งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาโครงสร้างประโยคพื้นฐานภาษาบาลีและภาษาอังกฤษ : การเปรียบเทียบ เพื่อการแปลเป็นภาษาไทย มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาประวัติความสัมพันธ์ด้านเชื้อสายระหว่างภาษาบาลีและภาษาอังกฤษ 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างประโยคพื้นฐานของภาษาบาลีกับภาษาอังกฤษ และ 3) เพื่อศึกษากลวิธีการแปลถ่ายทอดเนื้อหาในประโยคภาษาบาลีและประโยคภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ผลการศึกษาพบว่า ภาษาบาลีและภาษาอังกฤษมาจากภาษาตระกูลอินโด-ยูโรเปียนเดียวกัน มีลักษณะเด่น คือ เป็นภาษาที่มีวิภัตติปัจจัย ประโยคหรือวาจกในภาษาบาลีเป็นแบบ SOV มีทั้งหมด 6 ชนิด ได้แก่ ประโยคลิงคัตถะ ประโยคกัตตุวาจก ประโยคกัมมวาจก ประโยคภาววาจก ประโยคเหตุกัตตุวาจกและประโยคเหตุกัมมวาจก ส่วนประโยคภาษาอังกฤษเป็นแบบ SVO มี 3 ชนิด ได้แก่ ประโยคกัตตุวาจก ประโยคกัมมวาจกและประโยคเหตุกัตตุวาจก อย่างไรก็ตาม ถ้าว่าตามลักษณะเนื้อความในภาษาบาลีและภาษาอังกฤษ พบประโยค 4 ชนิดเหมือนกัน ได้แก่ ประโยคความเดียวหรือเอกัตถประโยค ประโยคความรวมหรืออเนกัตถประโยค ประโยคความซ้อนหรือสังกรประโยคและประโยคความผสมหรืออเนกัตถสังกรประโยค ส่วนการแปลประโยคภาษาบาลีและภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยมีกลวิธีการแปลที่คล้ายคลึงกัน ข้อความที่แปลนั้นควรมีลักษณะ ดังนี้ 1) ความชัดเจน 2) ภาษาเหมาะสม 3) ภาษาเรียบง่ายและตรงตามต้นฉบับ และ 4) ความสมเหตุสมผลเท่า ๆ กับภาษาต้นฉบับ
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

โกวิทย์ พิมพวง. (2559) โครงสร้างประโยคพื้นฐานภาษาบาลีและภาษาอังกฤษ:การเปรียบเทียบเพื่อการแปลเป็นภาษาไทย. วารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 6(2), 46-66.
โกวิทย์ พิมพวง. "โครงสร้างประโยคพื้นฐานภาษาบาลีและภาษาอังกฤษ:การเปรียบเทียบเพื่อการแปลเป็นภาษาไทย". วารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 6 (2559):46-66.
โกวิทย์ พิมพวง. โครงสร้างประโยคพื้นฐานภาษาบาลีและภาษาอังกฤษ:การเปรียบเทียบเพื่อการแปลเป็นภาษาไทย. คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์:ม.ป.ท. 2559.