รหัสดีโอไอ 10.14456/jis.2016.10
Creator ชนกนันท์ ทองขาว
Title ความสามารถในการส่งออกยางพาราไทยไปสู่ตลาดจีน
Publisher คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Publication Year 2559
Journal Title วารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Journal Vol. 6
Journal No. 2
Page no. 27-45
ISSN 2228-8864
Abstract การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสถานภาพการส่งออกยางพาราของไทยไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน และเพื่อศึกษาประเทศคู่แข่งที่สำคัญที่มีอิทธิพลต่อการส่งออกยางพาราขอไทยไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยวิเคราะห์ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบของประเทศไทยกับประเทศอินโดนีเซีย และวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงส่วนแบ่งทางการตลาดของยางพาราไทยกับประเทศอินโดนีเซียในตลาดประเทศจีน ด้วยการวิเคราะห์ทฤษฎีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบและแบบจำลองส่วนแบ่งทางการตลาด โดยใช้ข้อมูลปี พ.ศ. 2548-2557 ระยะเวลารวมทั้งหมด 10 ปีผลการวิจัยพบว่า ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบและสัดส่วนทางการตลาดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของภาวะเศรษฐกิจของประเทศจีน ในส่วนของผลการวิเคราะห์ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ พบว่าประเทศไทยและอินโดนีเซียมีค่าความได้เปรียบโดยเทียบเทียบมีค่ามากกว่า 1 ในตลาดประเทศจีน และผลการวิเคราะห์ส่วนแบ่งการตลาด พบว่าประเทศไทยมีส่วนแบ่งทางการตลาดมากกว่าอินโดนีเซีย
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ชนกนันท์ ทองขาว. (2559) ความสามารถในการส่งออกยางพาราไทยไปสู่ตลาดจีน. วารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 6(2), 27-45.
ชนกนันท์ ทองขาว. "ความสามารถในการส่งออกยางพาราไทยไปสู่ตลาดจีน". วารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 6 (2559):27-45.
ชนกนันท์ ทองขาว. ความสามารถในการส่งออกยางพาราไทยไปสู่ตลาดจีน. คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์:ม.ป.ท. 2559.