รหัสดีโอไอ 10.14456/jis.2015.5
Creator พิไลวรรณ ประพฤติ, บัญชา สมบูรณ์สุข
Title ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ของครัวเรือนชาวเลอูรักลาโว้ย เกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล
Publisher คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Publication Year 2558
Journal Title วารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Journal Vol. 5
Journal No. 1
Page no. 77-98
Keyword การเปลี่ยนแปลงทางสังคม, ชาวเลอูรักลาโว้ย, เกาะหลีเป๊ะ
URL Website http://jis.fis.psu.ac.th/index.php/en/
ISSN 2228-8864
Abstract งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมของชาวเลอูรักลาโว้ย เกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล เครื่องมือ ที่ใช้เป็นแบบสอบถามเชิงโครงสร้าง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใช้ทดสอบความสัมพันธ์ ได้แก่ค่า สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบพอยท์ไบซีเรียล ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ดีขึ้นอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติมี 6 ปัจจัย ได้แก่ 1) จำนวนสมาชิกในครัวเรือน 2) อาชีพ ที่เป็นแหล่งที่มาของรายได้หลัก 3) รายได้ทั้งหมดของครัวเรือน 4) ความเพียงพอ ของรายได้ 5) การลิดรอนสิทธิที่ดิน และ 6) คดีฟ้องร้องเรื่องกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธืกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่แย่ลงอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติ มี 6 ปัจจัย ได้แก่ 1) การทำประมงในระบบลูกน้องเถ่าแก่ 2) ลูกจ้าง ในธุรกิจท่องเที่ยว 3) รายได้ทั้งหมดของครัวเรือน 4) น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค 5) ขยะมูลฝอย และ 6) การลิดรอน สิทธิที่ดิน
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

พิไลวรรณ ประพฤติ และ บัญชา สมบูรณ์สุข. (2558) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ของครัวเรือนชาวเลอูรักลาโว้ย เกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล. วารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 5(1), 77-98.
พิไลวรรณ ประพฤติ และ บัญชา สมบูรณ์สุข. "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ของครัวเรือนชาวเลอูรักลาโว้ย เกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล". วารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 5 (2558):77-98.
พิไลวรรณ ประพฤติ และ บัญชา สมบูรณ์สุข. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ของครัวเรือนชาวเลอูรักลาโว้ย เกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล. คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์:ม.ป.ท. 2558.