รหัสดีโอไอ 10.14456/jis.2015.13
Creator ปุญชิดา แสนพิทักษ
Title การศึกษาการแต่งงานข้ามวัฒนธรรมของชาวเกาหลี ตามประวัติศาสตร?ลำดับกาล
Publisher คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Publication Year 2558
Journal Title วารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Journal Vol. 5
Journal No. 2
Page no. 95-108
Keyword คนเกาหลี, การแต่งงานข้ามวัฒนธรรม, ยุคอาณานิคมญี่ปุ่น
URL Website http://jis.fis.psu.ac.th/index.php/en/
ISSN 2228-8864
Abstract การแต่งงานข้ามวัฒนธรรมในสังคมเกาหลีเกิดขึ้นมาแต่ยาวนาน ซึ่งแบ่งเป็น 4 ยุค ได้แก่ ระยะแรก การแต่งงานข้ามวัฒนธรรมของผู้ปกครองและ การแต่งงานของสามัญชนในสมัยโบราณ ระยะที่สอง การแต่งงานข้ามวัฒนธรรมใน ช่วงที่เกาหลีตกเป็นอาณานิคมของญี่ปุ่น ระยะที่สาม การแต่งงานข้ามวัฒนธรรมใน ช่วงสงครามเกาหลี และระยะที่สี่ การแต่งงานข้ามวัฒนธรรมหลังปี ค.ศ.1990 จนถึงปัจจุบัน (ค.ศ. 2015) บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาการแต่งงานข้าม วัฒนธรรมของชาวเกาหลีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ลักษณะขั้นตอนและรูปแบบของ การแต่งงาน ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพิ่มจำนวนของการแต่งงานข้ามวัฒนธรรม ผลกระทบและปัญหาที่เกิดขึ้นจากความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคมเกาหล
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ปุญชิดา แสนพิทักษ. (2558) การศึกษาการแต่งงานข้ามวัฒนธรรมของชาวเกาหลี ตามประวัติศาสตร?ลำดับกาล. วารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 5(2), 95-108.
ปุญชิดา แสนพิทักษ. "การศึกษาการแต่งงานข้ามวัฒนธรรมของชาวเกาหลี ตามประวัติศาสตร?ลำดับกาล". วารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 5 (2558):95-108.
ปุญชิดา แสนพิทักษ. การศึกษาการแต่งงานข้ามวัฒนธรรมของชาวเกาหลี ตามประวัติศาสตร?ลำดับกาล. คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์:ม.ป.ท. 2558.