รหัสดีโอไอ 10.14456/jis.2015.10
Creator ดร. รตพร เดอะ ยง
Title การแต่งงานข้ามชาติระหว่างชายเยอรมันกับหญิงไทย : การปรับตัวทางสังคมและวัฒนธรรม
Publisher คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Publication Year 2558
Journal Title วารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
Journal Vol. 5
Journal No. 1
Page no. 119-144
Keyword การแต่งงานข้ามชาติ, การแต่งงานข้ามวัฒนธรรม, การอพยพข้ามชาติ
URL Website http://jis.fis.psu.ac.th/index.php/en/
ISSN 2228-8864
Abstract การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ต้องการจะแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับวิถี ชีวิตของผู?หญิงไทยในประเทศเยอรมนี รวมทั้งการปรับตัวและการเรียนรู้ในการ ดำรงชีวิตของผู?หญิงไทยในสังคมวัฒนธรรมเยอรมัน เพื่อนำเสนอถึงปรากฏการณ? วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ?ไทยในต่างแดน ในมิติฐานะชน กลุ่มน้อย (Minority group) โดยมีวัตถุประสงค์ การศึกษาเกี่ยวกับประเด็นชาติพันธุ์วิทยา (Ethnology) ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงที่เกิด ขึ้นกับวิถีการดำเนินชีวิตของผู้หญิงไทยที่อพยพผ่านการ แต่งงานข้ามชาติ (Transnational Marriage) ปัญหาการดำเนินชีวิตและการ ปรับตัวในฐานะชนกลุ่มน้อยในประเทศเยอรมนีที่มีบริบททางสังคมวัฒนธรรมแตกต่าง กับสังคมวัฒนธรรมไทย ผลการศึกษาพบว่า การแต่งงานข้ามชาติระหว่างหญิงไทยกับชายชาวเยอรมัน ส่วนหนึ่งสามารถทำความเข้าใจได้โดยการวิเคราห์เชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจโลก (World Economic System) และการเป็นคนชายขอบ (Marginal People) ในสังคมไทย ทั้งนี้ในสังคมใหม่ผู้หญิงไทยกลายเป็นชนกลุ่มน้อย (Minority Group) ดังนั้นการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมจึงเป็นเสมือนกลยุทธ์การปรับตัวในสังคมใหม่เพื่อการ อยู่ร่วมกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นชนกลุ่มใหญ่ (Majority Group)
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ดร. รตพร เดอะ ยง. (2558) การแต่งงานข้ามชาติระหว่างชายเยอรมันกับหญิงไทย : การปรับตัวทางสังคมและวัฒนธรรม. วารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 5(1), 119-144.
ดร. รตพร เดอะ ยง. "การแต่งงานข้ามชาติระหว่างชายเยอรมันกับหญิงไทย : การปรับตัวทางสังคมและวัฒนธรรม". วารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 5 (2558):119-144.
ดร. รตพร เดอะ ยง. การแต่งงานข้ามชาติระหว่างชายเยอรมันกับหญิงไทย : การปรับตัวทางสังคมและวัฒนธรรม. คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์:ม.ป.ท. 2558.