รหัสดีโอไอ 10.14456/jhssup.2022.9
Creator วัชรินทร์ แก่นจันทร์
Title วาทกรรมการเมืองในเรื่องสั้นของลาว คำหอม
Contributor ภาณุวัฒน์ ระวิวรรณ์
Publisher University of Phayao
Publication Year 2022
Journal Title Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao
Journal Vol. 10
Journal No. 1
Page no. 181-202
Keyword วาทกรรมการเมือง, เรื่องสั้น, ลาว คำหอม, วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์
URL Website https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up
Website title เว็บไซต์Thaijo
ISSN 2286-9395
Abstract งานวิจัยเรื่อง “วาทกรรมการเมืองในเรื่องสั้นของลาว คำหอม” ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์กระบวนการสร้างวาทกรรมการเมืองในเรื่องสั้นของลาว คำหอม ศึกษาจากเรื่องสั้นจำนวน 49 เรื่อง โดยใช้กรอบแนวคิดวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ (CDA) ผลการวิจัยพบว่ากระบวนการสร้างวาทกรรมการเมืองในเรื่องสั้นของลาว คำหอม มีอยู่ 3 กระบวนการ 1) กระบวนการสร้างวาทกรรมการเมืองในมิติของความเป็นประชาธิปไตย 2) กระบวนการสร้างวาทกรรมการเมืองในมิติของสังคมอุดมการณ์และอำนาจนิยม และ 3) กระบวนการสร้างวาทกรรมการเมืองในมิติของการพัฒนา
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

วัชรินทร์ แก่นจันทร์ และ ภาณุวัฒน์ ระวิวรรณ์. (2022) วาทกรรมการเมืองในเรื่องสั้นของลาว คำหอม. Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao, 10(1), 181-202.
วัชรินทร์ แก่นจันทร์ และ ภาณุวัฒน์ ระวิวรรณ์. "วาทกรรมการเมืองในเรื่องสั้นของลาว คำหอม". Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao 10 (2022):181-202.
วัชรินทร์ แก่นจันทร์ และ ภาณุวัฒน์ ระวิวรรณ์. วาทกรรมการเมืองในเรื่องสั้นของลาว คำหอม. University of Phayao:ม.ป.ท. 2022.