รหัสดีโอไอ 10.14456/jhssup.2022.8
Creator หลู ซินฮุย
Title ความสัมพันธ์ระหว่างกลวิธีทางภาษากับอุดมการณ์ในวาทกรรมโฆษณาสินค้าสุนัข
Contributor เทวากร คำสัตย์
Publisher University of Phayao
Publication Year 2022
Journal Title Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao
Journal Vol. 10
Journal No. 1
Page no. 159-180
Keyword กลวิธีทางภาษา, อุดมการณ์, วาทกรรมโฆษณาสินค้าสุนัข
URL Website https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up
Website title เว็บไซต์Thaijo
ISSN 2286-9395
Abstract บทความวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างกลวิธีทางภาษากับอุดมการณ์ในวาทกรรมโฆษณาสินค้าสุนัข” ผู้วิจัยมุ่งศึกษาในด้านวาทกรรมที่ปรากฏในโฆษณาสินค้าสุนัข เพื่อวิเคราะห์ว่ากลวิธีทางภาษาที่ใช้ในวาทกรรมโฆษณามีส่วนสำคัญอย่างไรในการประกอบสร้างอุดมการณ์เกี่ยวกับสุนัข โดยนำทฤษฏีวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ของ แฟร์เคลาฟ์ (Fairclough) ว่าด้วยบทบาทของอุดมการณ์ที่แฝงมาในภาษามีอิทธิพลต่อการกำหนดความคิดและพฤติกรรมของคนในสังคม มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกลวิธีทางภาษาและอุดมการณ์ที่แฝงอยู่ในวาทกรรม โดยเก็บรวบรวมโฆษณาทั้งหมด 8 ชิ้นงานในเว็บไซต์ที่มีการนำเสนอโฆษณาสินค้าสุนัข ได้แก่ www.dogilike.com และ www.pedigree.co.th และได้ดำเนินตามขั้นตอนของการวิจัยทั้งหมด 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) สำรวจข้อมูลและทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2) เก็บรวบรวมข้อมูล 3) การวิเคราะห์กลวิธีทางภาษาในวาทกรรม และ 4) การนำเสนออุดมการณ์ ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้ผลิตโฆษณาได้นำกลวิธีทางวัจนภาษามาใช้ในประกอบสร้างอุดมการณ์ที่เกี่ยวสุนัข โดยมีกลวิธีทางวัจนภาษา ได้แก่ การเลือกใช้คำศัพท์ การใช้อุปลักษณ์ การอ้างถึง การใช้ทัศนภาวะ การใช้คำถามเชิงวาทศิลป์ การเล่าเรื่อง การใช้มูลบท และมีกลวิธีทางอวัจนภาษา ซึ่งได้แก่ การใช้ความหมายของภาพและการใช้ขนาดของตัวอักษร 2) ผู้ผลิตโฆษณาใช้อุดมการณ์ที่แฝงอยู่ในวาทกรรมโฆษณาสินค้าสุนัข โดยได้ประกอบสร้างและสื่อให้ผู้เลี้ยงสุนัขเกิดความคิดว่า สุนัขเป็นลูกคนหนึ่งที่ต้องได้รับการดูแลจากผู้เลี้ยงสุนัข ต้องมีรูปร่างลักษณะที่ดูดีโดยเฉพาะผิวหนังและขน แต่อย่างไรก็ตาม การที่ผู้ผลิตโฆษณาใช้กลวิธีทางภาษาต่าง ๆ และการประกอบสร้างความคิดนั้นมีวัตถุประสงค์สำคัญคือมุ่งหวังผลประโยชน์ ทางการค้าจากผู้เลี้ยงสุนัขเป็นสำคัญ
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

หลู ซินฮุย และ เทวากร คำสัตย์. (2022) ความสัมพันธ์ระหว่างกลวิธีทางภาษากับอุดมการณ์ในวาทกรรมโฆษณาสินค้าสุนัข. Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao, 10(1), 159-180.
หลู ซินฮุย และ เทวากร คำสัตย์. "ความสัมพันธ์ระหว่างกลวิธีทางภาษากับอุดมการณ์ในวาทกรรมโฆษณาสินค้าสุนัข". Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao 10 (2022):159-180.
หลู ซินฮุย และ เทวากร คำสัตย์. ความสัมพันธ์ระหว่างกลวิธีทางภาษากับอุดมการณ์ในวาทกรรมโฆษณาสินค้าสุนัข. University of Phayao:ม.ป.ท. 2022.