รหัสดีโอไอ 10.14456/jhssup.2022.7
Creator วราภรณ์ มิ่งขวัญ
Title การวิเคราะห์กลวิธีต่อรองทางความหมายในบทสนทนาภาษาอังกฤษจากหนังสือแบบเรียน
Contributor เพ็ญนภา คล้ายสิงห์โต, ผณินทรา ธีรานนท์
Publisher University of Phayao
Publication Year 2022
Journal Title Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao
Journal Vol. 10
Journal No. 1
Page no. 143-158
Keyword กลวิธีการต่อรองทางความหมาย, สมรรถนะทางการสื่อสาร, บทสนทนาภาษาอังกฤษ, หนังสือแบบเรียน
URL Website https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up
Website title เว็บไซต์Thaijo
ISSN 2286-9395
Abstract สมรรถนะทางการสื่อสารเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อผู้เรียนภาษาที่สองที่จะประสบผลสำเร็จในการสื่อสารในชีวิตจริง หนึ่งในคุณลักษณะที่สำคัญมากที่สุดที่ใช้สื่อสารคือ การต่อรองทางความหมาย รวมถึงกลวิธีต่าง ๆ ในการต่อรองทางความหมาย ที่ได้เอื้อต่อการรับรู้ภาษาที่สองและช่วยให้ผู้เรียนภาษาที่สองเข้าใจร่วมกันในการสนทนา งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์กลวิธีต่อรองทางความหมายที่พบในบทสนทนาภาษาอังกฤษจากหนังสือแบบเรียน ข้อมูลที่ใช้ในงานวิจัยคือ บทสนทนาจากหนังสือแบบเรียนจำนวน 47 บทสนทนา เนื่องด้วยงานนี้เป็นวิจัยเชิงพรรณนา การอธิบายข้อมูลและตัวอย่างที่พบในแต่ละกลวิธีจึงเป็นการวิเคราะห์ข้อมูล ตามกรอบแนวคิดของไมเคิล ลอง (Long,1998) และงานวิจัยที่ผ่านมาของสุวิวัชร สมมาตย์ (2550) และวิลาวัลย์ จำปาแก้ว (2556) มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในบทสนทนาที่แฝงกลวิธีต่อรองทางความหมายอยู่ สถิติที่ใช้ในงานวิจัยคือ ค่าความถี่และค่าร้อยละ ผลการศึกษาพบว่า มีการต่อรองทางความหมายจำนวน 107 ครั้ง ใน 5 กลวิธี คือ การตรวจสอบความแน่ใจ 45 ครั้ง (42.1%) การขอให้ขยายความ 32 ครั้ง (29.9%) การกล่าวซ้ำ 21 ครั้ง (19.6%) การตรวจสอบความเข้าใจ 6 ครั้ง (5.6%) และการขอให้ช่วยเหลือ 3 ครั้ง (2.8%) จากผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า บทสนทนาในหนังสือแบบเรียนภาษาอังกฤษเผยให้เห็นกลวิธีต่อรองทางความหมายที่หลากหลายซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของการสื่อสารที่เป็นแนวทางให้ผู้สอนไม่เพียงนำกลวิธีต่าง ๆ ไปปรับใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารแต่ยังสามารถจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาผู้เรียนภาษาที่สองได้อีกด้วย
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

วราภรณ์ มิ่งขวัญ และ เพ็ญนภา คล้ายสิงห์โต;ผณินทรา ธีรานนท์. (2022) การวิเคราะห์กลวิธีต่อรองทางความหมายในบทสนทนาภาษาอังกฤษจากหนังสือแบบเรียน. Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao, 10(1), 143-158.
วราภรณ์ มิ่งขวัญ และ เพ็ญนภา คล้ายสิงห์โต;ผณินทรา ธีรานนท์. "การวิเคราะห์กลวิธีต่อรองทางความหมายในบทสนทนาภาษาอังกฤษจากหนังสือแบบเรียน". Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao 10 (2022):143-158.
วราภรณ์ มิ่งขวัญ และ เพ็ญนภา คล้ายสิงห์โต;ผณินทรา ธีรานนท์. การวิเคราะห์กลวิธีต่อรองทางความหมายในบทสนทนาภาษาอังกฤษจากหนังสือแบบเรียน. University of Phayao:ม.ป.ท. 2022.