รหัสดีโอไอ 10.14456/jhssup.2022.6
Creator สิริศิระ โชคทวีกิจ
Title กระบวนการกลายเป็นหน่วยศัพท์เดียวของคำศัพท์เทคโนโลยีในภาษาไทย: แนวความคิดประยุกต์ทางภาษาศาสตร์
Publisher University of Phayao
Publication Year 2022
Journal Title Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao
Journal Vol. 10
Journal No. 1
Page no. 115-142
Keyword กระบวนการกลายเป็นหน่วยศัพท์เดียว, หน่วยศัพท์เดียว, การตัดเสียงพยางค์คำศัพท์เทคโนโลยี
URL Website https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up
Website title เว็บไซต์Thaijo
ISSN 2286-9395
Abstract บทความวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์หน่วยศัพท์เดียวของกลุ่มคำศัพท์เทคโนโลยีในภาษาไทยพร้อมอธิบายกระบวนการกลายเป็นคำศัพท์เดียว และ 2) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการใช้หน่วยศัพท์เดียวกับคำศัพท์เต็มในประเด็นความหมายที่ใช้สื่อสาร โดยใช้แนวคิดทางภาษาศาสตร์ด้านหน่วยคำวิทยาและหลักการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้รับการประยุกต์เพื่อสรุปผลการวิเคราะห์ โดยปรากฏผลลัพธ์ ดังนี้ หน่วยศัพท์เดียวเกิดจากกระบวนการของการตัดเสียงพยางค์ของคำศัพท์เต็มคำเดิมให้เหลือเพียงพยางค์เท่าที่ออกเสียงและสื่อความหมาย ซึ่งหน่วยศัพท์เดียวทั้งหมดในงานวิจัยนี้เป็นคำยืมแบบทับศัพท์จากภาษาอังกฤษ แต่ความหมายของคำเหล่านั้นที่กลายเป็นหน่วยศัพท์เดียวมีการใช้เฉพาะในวงสังคมไทย อีกทั้งวิธีคิดและการกำหนดชื่อคำศัพท์เฉพาะทางได้แก่ “กระบวนการกลายเป็นหน่วยศัพท์เดียว” “หน่วยศัพท์เดียว” ในภาษาไทย และ “Lexemicalization” ในภาษาอังกฤษ เป็นนวัตกรรมของผู้วิจัย ส่วนคำภาษาอังกฤษ “Lexemic” ได้รับการปรับความหมายเฉพาะในงานวิจัยนี้ ซึ่งอาจเป็นการนำเสนอการเสริมความหมายใหม่อีกความหมายต่อไป
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

สิริศิระ โชคทวีกิจ. (2022) กระบวนการกลายเป็นหน่วยศัพท์เดียวของคำศัพท์เทคโนโลยีในภาษาไทย: แนวความคิดประยุกต์ทางภาษาศาสตร์. Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao, 10(1), 115-142.
สิริศิระ โชคทวีกิจ. "กระบวนการกลายเป็นหน่วยศัพท์เดียวของคำศัพท์เทคโนโลยีในภาษาไทย: แนวความคิดประยุกต์ทางภาษาศาสตร์". Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao 10 (2022):115-142.
สิริศิระ โชคทวีกิจ. กระบวนการกลายเป็นหน่วยศัพท์เดียวของคำศัพท์เทคโนโลยีในภาษาไทย: แนวความคิดประยุกต์ทางภาษาศาสตร์. University of Phayao:ม.ป.ท. 2022.