รหัสดีโอไอ 10.14456/jhssup.2022.5
Creator ลฎาภา คิมอิ๋ง
Title การสอนหลักการออกเสียงเน้นหนักในคำเพื่อพัฒนาทักษะการออกเสียงคำภาษาอังกฤษของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1
Contributor ภัคจิรา ขัติยะ, ชลิตตาภรณ์ ดวงติ๊บ, สินีนาถ สาตร์เวช
Publisher University of Phayao
Publication Year 2022
Journal Title Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao
Journal Vol. 10
Journal No. 1
Page no. 86-114
Keyword การสอนหลักการออกเสียงเน้นหนักในคำ, หลักการออกเสียงเน้นหนักในคำ, ทักษะการออกเสียงคำภาษาอังกฤษ
URL Website https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up
Website title เว็บไซต์Thaijo
ISSN 2286-9395
Abstract การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบความสามารถในการออกเสียงเน้นหนักในคำภาษาอังกฤษของนักศึกษาก่อนและหลังได้รับการสอนหลักการออกเสียงเน้นหนักในคำ และ 2) ศึกษาเจตคติของนักศึกษาที่มีต่อการสอนหลักการออกเสียงเน้นหนักในคำภาษาอังกฤษโดยประชากรกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ ที่เรียนในรายวิชาการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 146 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือแบบทดสอบการออกเสียงเน้นหนักในคำภาษาอังกฤษและแบบประเมินเจตคติของนักศึกษาที่มีต่อการสอนหลักการออกเสียงเน้นหนักในคำซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย, และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า 1) หลังการสอนหลักการออกเสียงเน้นหนักในคำ นักศึกษาสามารถออกเสียงคำภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 66.25 โดยมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 7.46 สูงกว่าค่าเฉลี่ยก่อนการสอนหลักการออกเสียงเน้นหนักในคำซึ่งมีค่าเท่ากับ 31.21 โดยมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 11.29 และ 2) ผลประเมินเจตคติของนักศึกษาที่มีต่อการสอนหลักการออกเสียงเน้นหนักในคำภาษาอังกฤษอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.78 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.33 จากการรวบรวมข้อมูลพบว่านักศึกษามีความเห็นที่สอดคล้องกันว่านักศึกษาเข้าใจหลักการออกเสียงเน้นหนักในคำได้ดีขึ้นจึงสามารถพัฒนาทักษะการออกเสียงคำได้ดีขึ้นด้วย และยังสามารถนำหลักการออกเสียงเน้นหนักในคำไปใช้ประโยชน์ได้กับคำศัพท์อื่น ๆ ที่ไม่คุ้ยเคยอีกด้วย ดังนั้นจึงส่งเสริมให้มีการสอนหลักการออกเสียงเน้นหนักในคำกับนักศึกษารุ่นต่อ ๆ ไปด้วย
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ลฎาภา คิมอิ๋ง และ ภัคจิรา ขัติยะ;ชลิตตาภรณ์ ดวงติ๊บ;สินีนาถ สาตร์เวช. (2022) การสอนหลักการออกเสียงเน้นหนักในคำเพื่อพัฒนาทักษะการออกเสียงคำภาษาอังกฤษของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1. Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao, 10(1), 86-114.
ลฎาภา คิมอิ๋ง และ ภัคจิรา ขัติยะ;ชลิตตาภรณ์ ดวงติ๊บ;สินีนาถ สาตร์เวช. "การสอนหลักการออกเสียงเน้นหนักในคำเพื่อพัฒนาทักษะการออกเสียงคำภาษาอังกฤษของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1". Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao 10 (2022):86-114.
ลฎาภา คิมอิ๋ง และ ภัคจิรา ขัติยะ;ชลิตตาภรณ์ ดวงติ๊บ;สินีนาถ สาตร์เวช. การสอนหลักการออกเสียงเน้นหนักในคำเพื่อพัฒนาทักษะการออกเสียงคำภาษาอังกฤษของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1. University of Phayao:ม.ป.ท. 2022.