รหัสดีโอไอ 10.14456/jhssup.2022.3
Creator จินตนา แปบดิบ
Title การศึกษาและพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26 อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ด้วยการสอนแบบ OK5R
Contributor วริศรา วารเครือ
Publisher University of Phayao
Publication Year 2022
Journal Title Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao
Journal Vol. 10
Journal No. 1
Page no. 45-60
Keyword การอ่านเพื่อความเข้าใจ, การสอนแบบ OK5R, เจตคติของนักเรียน
URL Website https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up
Website title เว็บไซต์Thaijo
ISSN 2286-9395
Abstract การศึกษาและพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26 อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ด้วยการสอนแบบ OK5R มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพัฒนาการในการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26 อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ก่อนและหลังการใช้การสอนแบบ OK5R และ 2) เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26 อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจโดยใช้รูปแบบการสอน OK5R ตามกรอบแนวคิดการดำเนินงานทฤษฎีการสอนอ่านเพื่อความเข้าใจด้วยรูปแบบการสอน OK5R ของ Francis P. Robinson กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26 อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 25 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง และสรุปผลการศึกษาจากการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ("x") และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนที่ได้รับการสอนแบบ OK5R มีผลสัมฤทธิ์พัฒนาการความสามารถด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและ 2) นักเรียนที่ได้รับการสอนแบบ OK5R มีความพึงพอใจในภาพรวมที่ดี เนื่องจากมีเจตคติค่าเฉลี่ย ("x") เท่ากับ 4.61 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.53 แสดงให้เห็นว่าภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

จินตนา แปบดิบ และ วริศรา วารเครือ. (2022) การศึกษาและพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26 อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ด้วยการสอนแบบ OK5R. Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao, 10(1), 45-60.
จินตนา แปบดิบ และ วริศรา วารเครือ. "การศึกษาและพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26 อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ด้วยการสอนแบบ OK5R". Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao 10 (2022):45-60.
จินตนา แปบดิบ และ วริศรา วารเครือ. การศึกษาและพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26 อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ด้วยการสอนแบบ OK5R. University of Phayao:ม.ป.ท. 2022.