รหัสดีโอไอ 10.14456/jhssup.2022.17
Creator มาดี ลิ่มสกุล
Title การขยายพื้นที่ชุมชนในการดำเนินโปรแกรมการทำงานกับผู้กระทำความรุนแรงในครอบครัวเพื่อป้องกันการกระทำซ้ำ: กรณีศึกษาเทศบาลเมืองนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Contributor สุรีย์ฉาย พลวัน
Publisher University of Phayao
Publication Year 2022
Journal Title Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao
Journal Vol. 10
Journal No. 1
Page no. 338-355
Keyword ความรุนแรงในครอบครัว, โปรแกรมการทำงานกับผู้กระทำความรุนแรง ในครอบครัวเพื่อป้องกันการกระทำซ้ำ, ชุมชน
URL Website https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up
Website title เว็บไซต์Thaijo
ISSN 2286-9395
Abstract การวิจัยเรื่องการขยายพื้นที่ชุมชนในการดำเนินโปรแกรมการทำงานกับผู้กระทำความรุนแรงในครอบครัวเพื่อป้องกันการกระทำซ้ำมีวัตถุประสงค์ดังนี้ (1) เพื่อพัฒนาแกนนำในการนำโปรแกรมการทำงานกับผู้กระทำความรุนแรงในครอบครัว เพื่อป้องกันการกระทำซ้ำไปใช้ในพื้นที่ชุมชน (2) เพื่อศึกษาผลการนำโปรแกรมการทำงานกับผู้กระทำความรุนแรงในครอบครัวไปใช้ และ (3) เพื่อพัฒนาคู่มือการนำโปรแกรมการทำงานกับผู้กระทำความรุนแรงในครอบครัวเพื่อป้องกันการกระทำซ้ำไปใช้ในพื้นที่ชุมชน วิจัยเรื่องนี้เป็นวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยมีการอบรมแกนนำชุมชนจำนวน10 คนในพื้นที่เทศบาลเมืองนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้แกนนำวางแผน ออกแบบกิจกรรม และดำเนินกิจกรรมกับครอบครัวกลุ่มตัวอย่างจำนวน 10 ครอบครัวในเทศบาลเมืองนางรอง 6 ชุมชน ผลการศึกษาพบว่า แกนนำสามารถนำโปรแกรมการทำงานฯไปจัดกิจกรรมกับครอบครัวกลุ่มตัวอย่างได้รับผลการประเมินในเกณฑ์ดี และภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรม ครอบครัวกลุ่มตัวอย่างไม่มีการใช้ความรุนแรงทางร่างกายเลยแต่ยังพบว่ามีการกระทำความรุนแรงทางจิตใจ ผ่านวาจาแต่มีความถี่ในการกระทำลดลง และได้พัฒนาคู่มือการนำโปรแกรมการทำงานกับผู้กระทำความรุนแรงในครอบครัวจนสำเร็จ
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

มาดี ลิ่มสกุล และ สุรีย์ฉาย พลวัน. (2022) การขยายพื้นที่ชุมชนในการดำเนินโปรแกรมการทำงานกับผู้กระทำความรุนแรงในครอบครัวเพื่อป้องกันการกระทำซ้ำ: กรณีศึกษาเทศบาลเมืองนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์. Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao, 10(1), 338-355.
มาดี ลิ่มสกุล และ สุรีย์ฉาย พลวัน. "การขยายพื้นที่ชุมชนในการดำเนินโปรแกรมการทำงานกับผู้กระทำความรุนแรงในครอบครัวเพื่อป้องกันการกระทำซ้ำ: กรณีศึกษาเทศบาลเมืองนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์". Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao 10 (2022):338-355.
มาดี ลิ่มสกุล และ สุรีย์ฉาย พลวัน. การขยายพื้นที่ชุมชนในการดำเนินโปรแกรมการทำงานกับผู้กระทำความรุนแรงในครอบครัวเพื่อป้องกันการกระทำซ้ำ: กรณีศึกษาเทศบาลเมืองนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์. University of Phayao:ม.ป.ท. 2022.