รหัสดีโอไอ 10.14456/jhssup.2022.15
Creator นพรัตน์ ไชยชนะ
Title วิถีชีวิตและการปรับตัวของชาวอีสานย้ายถิ่น: กรณีศึกษาบ้านเจาะเหลาะ ตำบลนาสวน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
Publisher University of Phayao
Publication Year 2022
Journal Title Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao
Journal Vol. 10
Journal No. 1
Page no. 295-319
Keyword วิถีชีวิต, การปรับตัวของชาวอีสาน, วัฒนธรรมคนอีสาน
URL Website https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up
Website title เว็บไซต์Thaijo
ISSN 2286-9395
Abstract การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิถีชีวิตและการปรับตัวของชาวอีสานย้ายถิ่นในพื้นที่บ้านเจาะเหลาะ ตำบลนาสวน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ประยุกต์วิธีวิจัยทางมานุษยวิทยา เก็บรวบรวมข้อมูลแบบเจาะจง 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มผู้นำชุมชน จำนวน 3 คน 2) กลุ่มชาวอีสานย้ายถิ่น จำนวน 10 คน การศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ โดยการค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้าง การจัดเวทีชุมชน การสนทนากลุ่ม การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม และวิเคราะห์ข้อมูลแบบมีส่วนร่วม พื้นที่ศึกษา คือ บ้านเจาะเหลาะ หมู่ที่ 5 ตำบลนาสวน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ผลการวิจัยพบว่าบ้านเจาะเหลาะ หมู่ที่ 5 ตำบลนาสวน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นชุมชนหนึ่งใน 5 หมู่บ้านของตำบลนาสวน ในอดีตชุมชนแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของหมู่ที่ 4 บ้านองค์สิต และในปี พ.ศ. 2541 ได้แยกหมู่บ้านเป็นหมู่ที่ 5 บ้านเจาะเหลาะ สมาชิกในชุมชนส่วนใหญ่ของชุมชนเป็นคนไทยซึ่งอพยพมาจากภาคอีสานของประเทศไทยในหลายจังหวัด เช่น จังหวัดบุรีรัมย์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ขอนแก่น เลย กาฬสินธุ์ สกลนคร เป็นต้น กลุ่มแรกที่อพยพเข้ามาในชุมชนเป็นตระกูลของของนายคำที่มีถิ่นฐานอยู่จังหวัดอุบลราชธานี ปัจจุบันสมาชิกในชุมชนบ้านเจาะเหลาะประกอบอาชีพการทำการเกษตร เงื่อนไขสำคัญในการย้ายถิ่น คือ 1) ความต้องการที่จะมีงานทำและมีรายได้เพิ่มขึ้น 2) ภาระหนี้สินของครอบครัว/ความยากลำบาก 3) การถือครองที่ดินและการใช้ประโยชน์ของที่ดิน 4) รายได้ที่ได้รับแน่นอนเมื่อไปประกอบอาชีพใหม่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ และ 5) การย้ายถิ่นด้วยเหตุผลอื่น ๆ เครือข่ายทางสังคม สำหรับวิถีชีวิตและการปรับตัวของชาวอีสานย้ายถิ่นชุมชนบ้านเจาะเหลาะนั้นมีลักษณะเป็นไปตามเงื่อนไขหลายประการ เช่น สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และภูมินิเวศของชุมชนทำให้ปัจจุบันสมาชิกในชุมชนบ้านเจาะเหลาะที่เป็นคนอีสานย้ายถิ่นมุ่งทำมาหากินเพื่อดำเนินชีวิต โดยพื้นฐานสำคัญก็นำวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคอีสานมาปรับใช้
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

นพรัตน์ ไชยชนะ. (2022) วิถีชีวิตและการปรับตัวของชาวอีสานย้ายถิ่น: กรณีศึกษาบ้านเจาะเหลาะ ตำบลนาสวน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี. Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao, 10(1), 295-319.
นพรัตน์ ไชยชนะ. "วิถีชีวิตและการปรับตัวของชาวอีสานย้ายถิ่น: กรณีศึกษาบ้านเจาะเหลาะ ตำบลนาสวน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี". Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao 10 (2022):295-319.
นพรัตน์ ไชยชนะ. วิถีชีวิตและการปรับตัวของชาวอีสานย้ายถิ่น: กรณีศึกษาบ้านเจาะเหลาะ ตำบลนาสวน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี. University of Phayao:ม.ป.ท. 2022.