รหัสดีโอไอ 10.14456/jhssup.2022.14
Creator พงศ์เสวก เอนกจำนงค์พร
Title แรงจูงใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของประชากรรุ่นแซด
Publisher University of Phayao
Publication Year 2022
Journal Title Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao
Journal Vol. 10
Journal No. 1
Page no. 280-294
Keyword แรงจูงใจ, การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม, ประชากรรุ่นแซด
URL Website https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up
Website title เว็บไซต์Thaijo
ISSN 2286-9395
Abstract การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับแรงจูงใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของประชากรรุ่นแซด และ 2) เปรียบเทียบระดับแรงจูงใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของประชากรรุ่นแซด เมื่อจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ตัวอย่างในการวิจัยคือ ประชากรรุ่นแซด จำนวน 212 คน โดยการเลือกแบบสองขั้นตอน เครื่องมือในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนาและสถิติอ้างอิง ผลการวิจัย พบว่า แรงจูงใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของประชากรรุ่นแซดในภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างสูง และมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา แต่จะไม่แตกต่างกันเมื่อเพศ อายุ และรายได้ครอบครัวแตกต่างกัน
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

พงศ์เสวก เอนกจำนงค์พร. (2022) แรงจูงใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของประชากรรุ่นแซด. Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao, 10(1), 280-294.
พงศ์เสวก เอนกจำนงค์พร. "แรงจูงใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของประชากรรุ่นแซด". Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao 10 (2022):280-294.
พงศ์เสวก เอนกจำนงค์พร. แรงจูงใจในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของประชากรรุ่นแซด. University of Phayao:ม.ป.ท. 2022.