รหัสดีโอไอ 10.14456/jhssup.2022.12
Creator วิจิตรา โพธิสาร
Title การศึกษาปัจจัยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ส่งผลต่อพฤติกรรม การสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ของเกษตรกรในจังหวัดสุรินทร์
Contributor พิมลพรรณ หนูพันธ์, สิริยาภรณ์ เจือจันทร์, สุรัตน์ สุขมั่น, นวัฒกร โพธิสาร
Publisher University of Phayao
Publication Year 2022
Journal Title Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao
Journal Vol. 10
Journal No. 1
Page no. 239-260
Keyword การส่งเสริมคุณภาพชีวิต, การสั่งซื้อสินค้าออนไลน์, เกษตรกร
URL Website https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up
Website title เว็บไซต์Thaijo
ISSN 2286-9395
Abstract งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับปัจจัยส่งเสริมคุณภาพชีวิตเกษตรกรโดยภาครัฐและเอกชน และระดับพฤติกรรมการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ของเกษตรกรในจังหวัดสุรินทร์ และเพื่อศึกษาระดับปัจจัยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ส่งผลต่อการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ของเกษตรกรในจังหวัดสุรินทร์ งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง คือ เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรในจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามออนไลน์ จำนวน 5 ตอน โดยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ คือ 0.993 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติอ้างอิง คือ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคุณ ด้วยวิธี Stepwise ผลการศึกษา พบว่า ระดับความคิดเห็นปัจจัยส่งเสริมคุณภาพชีวิตเกษตรกรโดยภาครัฐโดยรวมอยู่ในระดับมาก ในขณะที่ภาคเอกชนโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และระดับพฤติกรรมการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ของเกษตรกรในจังหวัดสุรินทร์โดยรวมอยู่ในระดับมาก นอกจากนี้ผลการศึกษาระดับปัจจัยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ส่งผลต่อการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ของเกษตรกรในจังหวัดสุรินทร์ พบว่า กลุ่มตัวแปรระดับปัจจัยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตทั้งภาครัฐ (GOV) และเอกชน (PRI) ส่งผลต่อพฤติกรรมการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ของเกษตรกรในจังหวัดสุรินทร์ (BEH) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สามารถเขียนสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ BEH = 0.496(GOV) + 0.431(PRI)
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

วิจิตรา โพธิสาร และ พิมลพรรณ หนูพันธ์;สิริยาภรณ์ เจือจันทร์;สุรัตน์ สุขมั่น;นวัฒกร โพธิสาร. (2022) การศึกษาปัจจัยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ส่งผลต่อพฤติกรรม การสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ของเกษตรกรในจังหวัดสุรินทร์. Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao, 10(1), 239-260.
วิจิตรา โพธิสาร และ พิมลพรรณ หนูพันธ์;สิริยาภรณ์ เจือจันทร์;สุรัตน์ สุขมั่น;นวัฒกร โพธิสาร. "การศึกษาปัจจัยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ส่งผลต่อพฤติกรรม การสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ของเกษตรกรในจังหวัดสุรินทร์". Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao 10 (2022):239-260.
วิจิตรา โพธิสาร และ พิมลพรรณ หนูพันธ์;สิริยาภรณ์ เจือจันทร์;สุรัตน์ สุขมั่น;นวัฒกร โพธิสาร. การศึกษาปัจจัยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ส่งผลต่อพฤติกรรม การสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ของเกษตรกรในจังหวัดสุรินทร์. University of Phayao:ม.ป.ท. 2022.