รหัสดีโอไอ 10.14456/jhssup.2022.10
Creator จรรย์สมร ผลบุญ
Title การพัฒนาชุดยืนเครื่องในการแสดงนาฏศิลป์ไทย
Contributor กำธร เกิดทิพย์, โอภาส อิสโม
Publisher University of Phayao
Publication Year 2022
Journal Title Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao
Journal Vol. 10
Journal No. 1
Page no. 203-225
Keyword การพัฒนาชุดยืนเครื่อง, ชุดแต่งกายโขน
URL Website https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up
Website title เว็บไซต์Thaijo
ISSN 2286-9395
Abstract การวิจัยนี้เป็นการวิจัยและพัฒนาโดยใช้วิธีการแบบผสมระหว่างวิธีการเชิงคุณภาพและวิธีการเชิงปริมาณมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนากระบวนการประดิษฐ์ชุดยืนเครื่องเพื่อลดต้นทุนในการผลิต ผลการวิจัย พบว่า การทำชุดยืนเครื่องรูปแบบดั้งเดิมทำโดยการลอกลายบนผ้าใช้ดิ้นโปร่งดิ้นขอปักบนลวดลายโดยใช้เวลานานนับเดือนต่อ 1 ชุดการแสดง และต้นทุนสูง ส่วนการพัฒนาครั้งนี้กระทำโดย 1) วิเคราะห์ชิ้นส่วนต่าง ๆ ของชุด เพื่อวางแพทเทิร์นตามขนาดจริงมีการกำหนดเส้นขอบไว้สำหรับการเย็บและทำเส้นประเพื่อตัดชิ้นผ้า2)ออกแบบลวดลายลงบนแพทเทิร์นให้สวยงาม 3) นำรูปแบบที่ได้ไปปรินต์ดิจิทัลลงบนผ้าโดยใช้ผ้าเครปซาตินที่น้ำหนักเบาและสีที่ปรินต์มีความมันวาว 4) ตัดเย็บตามแบบแพทเทิร์นและตกแต่งลวดลายใช้กระบวนการตัดขอบของลวดลายด้วยสีลอยเป็นสีสกรีนผ้า ปิดทับด้วยทองคำเปลว ส่วนด้านในของลวดลายผู้วิจัยเลือกใช้กากเพชรสำหรับงานผ้าเพื่อสร้างความแวววาว ผลการประเมิน 3 ด้าน คือ การออกแบบ การใช้งานชุดยืนเครื่อง และ ประโยชน์โดยรวมของการใช้งานจากกลุ่มผู้ใช้งานจริง และบุคคลที่เกี่ยวข้อง จำนวน 150 คน พบว่าทุกด้านมีค่าระดับความพึงพอใจมากที่สุด โดยภาพรวมมีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.70 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50 อยู่ในระดับคะแนนมากที่สุด
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

จรรย์สมร ผลบุญ และ กำธร เกิดทิพย์;โอภาส อิสโม. (2022) การพัฒนาชุดยืนเครื่องในการแสดงนาฏศิลป์ไทย. Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao, 10(1), 203-225.
จรรย์สมร ผลบุญ และ กำธร เกิดทิพย์;โอภาส อิสโม. "การพัฒนาชุดยืนเครื่องในการแสดงนาฏศิลป์ไทย". Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao 10 (2022):203-225.
จรรย์สมร ผลบุญ และ กำธร เกิดทิพย์;โอภาส อิสโม. การพัฒนาชุดยืนเครื่องในการแสดงนาฏศิลป์ไทย. University of Phayao:ม.ป.ท. 2022.