รหัสดีโอไอ 10.14456/jhet.2022.7
Creator ปัญญาพร น้อยจาก
Title ผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยวัสดุธรรมชาติที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการมีสมาธิของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3
Contributor วณิชชา สิทธิพล
Publisher คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
Publication Year 2022
Journal Title วารสารเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์และนวัตกรรม
Journal Vol. 1
Journal No. 1(June)
Page no. 70-79
Keyword กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยวัสดุธรรมชาติ, พฤติกรรมการมีสมาธิ, นักเรียนระดับชั้น
URL Website https://www.het.rmutt.ac.th/?page_id=42780
Website title คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ISSN 2821-9880
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ปัญญาพร น้อยจาก และ วณิชชา สิทธิพล. (2022) ผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยวัสดุธรรมชาติที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการมีสมาธิของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3. วารสารเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์และนวัตกรรม, 1(1(June)), 70-79.
ปัญญาพร น้อยจาก และ วณิชชา สิทธิพล. "ผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยวัสดุธรรมชาติที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการมีสมาธิของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3". วารสารเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์และนวัตกรรม 1 (2022):70-79.
ปัญญาพร น้อยจาก และ วณิชชา สิทธิพล. ผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยวัสดุธรรมชาติที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการมีสมาธิของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี:ม.ป.ท. 2022.