รหัสดีโอไอ 10.14456/jhet.2022.6
Creator พัฒน์นรี จันทราภิรมย์
Title การพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมเกมการศึกษา
Contributor ธมนวรรณ โสพันธ์
Publisher คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
Publication Year 2022
Journal Title วารสารเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์และนวัตกรรม
Journal Vol. 1
Journal No. 1(June)
Page no. 57-69
Keyword การพัฒนา, การคิดวิเคราะห์, กิจกรรมเกมการศึกษา, เด็กปฐมวัย
URL Website https://www.het.rmutt.ac.th/?page_id=42780
Website title คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ISSN 2821-9880
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

พัฒน์นรี จันทราภิรมย์ และ ธมนวรรณ โสพันธ์. (2022) การพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมเกมการศึกษา. วารสารเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์และนวัตกรรม, 1(1(June)), 57-69.
พัฒน์นรี จันทราภิรมย์ และ ธมนวรรณ โสพันธ์. "การพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมเกมการศึกษา". วารสารเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์และนวัตกรรม 1 (2022):57-69.
พัฒน์นรี จันทราภิรมย์ และ ธมนวรรณ โสพันธ์. การพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมเกมการศึกษา. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี:ม.ป.ท. 2022.