รหัสดีโอไอ 10.14456/jhet.2022.5
Creator เสริมศรี สงเนียม
Title การพัฒนาผลิตภัณฑ์โคมไฟไทยจากลูกปัดมโนราห์
Contributor กิตติเดช มณีโชติ, วิจิตร สนหอม
Publisher คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
Publication Year 2022
Journal Title วารสารเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์และนวัตกรรม
Journal Vol. 1
Journal No. 1(June)
Page no. 43-56
Keyword ลูกปัดมโนราห์, โคมไฟ, โทนสี
URL Website https://www.het.rmutt.ac.th/?page_id=42780
Website title คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ISSN 2821-9880
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

เสริมศรี สงเนียม และ กิตติเดช มณีโชติ;วิจิตร สนหอม. (2022) การพัฒนาผลิตภัณฑ์โคมไฟไทยจากลูกปัดมโนราห์. วารสารเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์และนวัตกรรม, 1(1(June)), 43-56.
เสริมศรี สงเนียม และ กิตติเดช มณีโชติ;วิจิตร สนหอม. "การพัฒนาผลิตภัณฑ์โคมไฟไทยจากลูกปัดมโนราห์". วารสารเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์และนวัตกรรม 1 (2022):43-56.
เสริมศรี สงเนียม และ กิตติเดช มณีโชติ;วิจิตร สนหอม. การพัฒนาผลิตภัณฑ์โคมไฟไทยจากลูกปัดมโนราห์. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี:ม.ป.ท. 2022.