รหัสดีโอไอ 10.14456/jhet.2022.4
Creator วราภรณ์ บันเล็งลอย
Title การออกแบบเสื้อผ้าจากผ้าพิมพ์ลวดลายด้วยพืชพรรณไม้
Contributor กัญญาณัฐ ทรวงถูก, พรพิริยา ลาดหนองขุ่น
Publisher คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
Publication Year 2022
Journal Title วารสารเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์และนวัตกรรม
Journal Vol. 1
Journal No. 1(June)
Page no. 32-42
Keyword ผ้าพิมพ์ลายใบไม้, สีย้อมธรรมชาติ, เสื้อผ้าพิมพ์ลายใบไม้
URL Website https://www.het.rmutt.ac.th/?page_id=42780
Website title คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ISSN 2821-9880
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

วราภรณ์ บันเล็งลอย และ กัญญาณัฐ ทรวงถูก;พรพิริยา ลาดหนองขุ่น. (2022) การออกแบบเสื้อผ้าจากผ้าพิมพ์ลวดลายด้วยพืชพรรณไม้. วารสารเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์และนวัตกรรม, 1(1(June)), 32-42.
วราภรณ์ บันเล็งลอย และ กัญญาณัฐ ทรวงถูก;พรพิริยา ลาดหนองขุ่น. "การออกแบบเสื้อผ้าจากผ้าพิมพ์ลวดลายด้วยพืชพรรณไม้". วารสารเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์และนวัตกรรม 1 (2022):32-42.
วราภรณ์ บันเล็งลอย และ กัญญาณัฐ ทรวงถูก;พรพิริยา ลาดหนองขุ่น. การออกแบบเสื้อผ้าจากผ้าพิมพ์ลวดลายด้วยพืชพรรณไม้. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี:ม.ป.ท. 2022.