รหัสดีโอไอ 10.14456/jhet.2022.3
Creator ดุสิต บุหลัน
Title ผลของการเติมใบชะครามผงต่อสมบัติทางเนื้อสัมผัสและทางประสาทสัมผัสของหมั่นโถว
Contributor กมลวรรณ ตั้งเจริญบำรุงสุข, สกุลตรา ค้ำชู
Publisher คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
Publication Year 2022
Journal Title วารสารเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์และนวัตกรรม
Journal Vol. 1
Journal No. 1(June)
Page no. 22-31
Keyword หมั่นโถว, ชะคราม, ชะครามผง
URL Website https://www.het.rmutt.ac.th/?page_id=42780
Website title คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ISSN 2821-9880
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ดุสิต บุหลัน และ กมลวรรณ ตั้งเจริญบำรุงสุข;สกุลตรา ค้ำชู. (2022) ผลของการเติมใบชะครามผงต่อสมบัติทางเนื้อสัมผัสและทางประสาทสัมผัสของหมั่นโถว. วารสารเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์และนวัตกรรม, 1(1(June)), 22-31.
ดุสิต บุหลัน และ กมลวรรณ ตั้งเจริญบำรุงสุข;สกุลตรา ค้ำชู. "ผลของการเติมใบชะครามผงต่อสมบัติทางเนื้อสัมผัสและทางประสาทสัมผัสของหมั่นโถว". วารสารเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์และนวัตกรรม 1 (2022):22-31.
ดุสิต บุหลัน และ กมลวรรณ ตั้งเจริญบำรุงสุข;สกุลตรา ค้ำชู. ผลของการเติมใบชะครามผงต่อสมบัติทางเนื้อสัมผัสและทางประสาทสัมผัสของหมั่นโถว. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี:ม.ป.ท. 2022.