รหัสดีโอไอ 10.14456/jhet.2022.2
Creator อรอุมา คำแดง
Title คุณภาพทางกายภาพ เคมี และประสาทสัมผัสของเครื่องดื่มกุหลาบเสริมรากบัวหลวงแบบสดและแบบอบแห้ง
Contributor รัตนาภรณ์ มะโนกิจ, เกรียงศักดิ์ สิงห์แก้ว
Publisher คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
Publication Year 2022
Journal Title วารสารเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์และนวัตกรรม
Journal Vol. 1
Journal No. 1(June)
Page no. 8-21
Keyword รากบัวหลวง, เครื่องดื่มกุหลาบ, ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
URL Website https://www.het.rmutt.ac.th/?page_id=42780
Website title คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ISSN 2821-9880
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

อรอุมา คำแดง และ รัตนาภรณ์ มะโนกิจ;เกรียงศักดิ์ สิงห์แก้ว. (2022) คุณภาพทางกายภาพ เคมี และประสาทสัมผัสของเครื่องดื่มกุหลาบเสริมรากบัวหลวงแบบสดและแบบอบแห้ง. วารสารเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์และนวัตกรรม, 1(1(June)), 8-21.
อรอุมา คำแดง และ รัตนาภรณ์ มะโนกิจ;เกรียงศักดิ์ สิงห์แก้ว. "คุณภาพทางกายภาพ เคมี และประสาทสัมผัสของเครื่องดื่มกุหลาบเสริมรากบัวหลวงแบบสดและแบบอบแห้ง". วารสารเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์และนวัตกรรม 1 (2022):8-21.
อรอุมา คำแดง และ รัตนาภรณ์ มะโนกิจ;เกรียงศักดิ์ สิงห์แก้ว. คุณภาพทางกายภาพ เคมี และประสาทสัมผัสของเครื่องดื่มกุหลาบเสริมรากบัวหลวงแบบสดและแบบอบแห้ง. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี:ม.ป.ท. 2022.