รหัสดีโอไอ 10.14456/jhet.2022.1
Creator วราภรณ์ บันเล็งลอย
Title การพัฒนาชุดครอบครัวมุสลิมจากผ้าปาเต๊ะ
Contributor ซูวัยบ๊ะห์ มะอูเซ็ง, คอลีเยาะ เจะปอ
Publisher คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
Publication Year 2022
Journal Title วารสารเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์และนวัตกรรม
Journal Vol. 1
Journal No. 1(June)
Page no. 1-7
Keyword ผ้าปาเต๊ะ, เสื้อผ้ามุสลิม, ชุดครอบครัวมุสลิม
URL Website https://www.het.rmutt.ac.th/?page_id=42780
Website title คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ISSN 2821-9880
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

วราภรณ์ บันเล็งลอย และ ซูวัยบ๊ะห์ มะอูเซ็ง;คอลีเยาะ เจะปอ. (2022) การพัฒนาชุดครอบครัวมุสลิมจากผ้าปาเต๊ะ. วารสารเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์และนวัตกรรม, 1(1(June)), 1-7.
วราภรณ์ บันเล็งลอย และ ซูวัยบ๊ะห์ มะอูเซ็ง;คอลีเยาะ เจะปอ. "การพัฒนาชุดครอบครัวมุสลิมจากผ้าปาเต๊ะ". วารสารเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์และนวัตกรรม 1 (2022):1-7.
วราภรณ์ บันเล็งลอย และ ซูวัยบ๊ะห์ มะอูเซ็ง;คอลีเยาะ เจะปอ. การพัฒนาชุดครอบครัวมุสลิมจากผ้าปาเต๊ะ. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี:ม.ป.ท. 2022.