รหัสดีโอไอ 10.14456/jem.2022.7
Creator แสงระวี สานใจวงค์
Title ความเจริญงอกงาม: การสนทนาอย่างจริงใจเกี่ยวกับความยั่งยืน
Publisher คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
Publication Year 2022
Journal Title วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม
Journal Vol. 18
Journal No. 1
Page no. 112-123
Keyword การพัฒนาที่ยั่งยืน, นโยบายระดับชาติและระดับโลก, การเปลี่ยนแปลง
URL Website https://www.tci-thaijo.org/index.php/JEM
Website title วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม Jornal of Environmental Management (JEM)
ISSN 19065485
Abstract หนังสือ Flourishing: A Frank Conversation About Sustainability เป็นที่พูดถึงกันอย่างแพร่หลายทั้งในวงธุรกิจและการเมือง ที่พูดถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมองผ่านนโยบายระดับประเทศและระดับโลก ซึ่งการพัฒนาที่ยั่งยืนประกอบด้วยการพัฒนา 3 ด้าน พร้อมกัน คือ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะมีการเขียนไว้ในสื่อต่างๆ อย่างสวยหรู แต่การสร้างความเข้าใจวิธีการและหลักการของความยั่งยืนได้อย่างแท้จริงนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเท่าใดนัก ผู้ทบทวนจึงเกิดความสนใจใคร่รู้เป็นอย่างมากว่าหนังสือเล่มนี้จะแสดงความคิดเห็นอย่างไร และตรงไปตรงมามากเพียงไหน จากการศึกษา พบว่า กระแสของความยั่งยืนนั้นได้กลายเป็นแฟชั่นไปแล้ว ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐที่กำลังแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจเพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้น ยังไม่สามารถส่งต่อความยั่งยืนไปให้ลูกหลานรุ่นต่อไปในอนาคตได้ ดังนั้น ผู้ทบทวนจึงเห็นด้วยกับหนังสือเล่มนี้ว่า พวกเราทุกคนต้องผลักดันด้วยความห่วงใยใส่ใจ ซึ่งจะตรงข้ามกับการผลักดันด้วยความจำเป็น และปลูกฝังถึงความสวยงามในการเปลี่ยนแปลงแบบปฏิรูปให้เราสามารถทำได้และต้องทำ หนังสือเล่มนี้ได้วางแนวทางให้ไปสู่อนาคตที่เฟื่องฟู อันเป็นที่พึงพอใจและยั่งยืนอย่างแท้จริง และทำให้เราเข้าใจถึงตำแหน่งของเราบนโลกใบนี้
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

แสงระวี สานใจวงค์. (2022) ความเจริญงอกงาม: การสนทนาอย่างจริงใจเกี่ยวกับความยั่งยืน. วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม, 18(1), 112-123.
แสงระวี สานใจวงค์. "ความเจริญงอกงาม: การสนทนาอย่างจริงใจเกี่ยวกับความยั่งยืน". วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม 18 (2022):112-123.
แสงระวี สานใจวงค์. ความเจริญงอกงาม: การสนทนาอย่างจริงใจเกี่ยวกับความยั่งยืน. คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์:ม.ป.ท. 2022.