รหัสดีโอไอ 10.14456/jem.2022.6
Creator ชยาณัญ มณีวรรณ
Title การวางแผนพัฒนาเมืองและการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม: การทบทวนองค์ความรู้จากต่างประเทศ
Publisher คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
Publication Year 2022
Journal Title วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม
Journal Vol. 18
Journal No. 1
Page no. 90-111
Keyword เมืองยั่งยืน, เมืองกระชับ, เมืองปลอดรถ
URL Website https://www.tci-thaijo.org/index.php/JEM
Website title วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม Jornal of Environmental Management (JEM)
ISSN 19065485
Abstract การวางแผนพัฒนาเมืองและการคมนาคมขนส่งอย่างยั่งยืนตามแนวคิดเมืองเติบโตอย่างชาญฉลาด ได้มีการประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในต่างประเทศเพื่อการพัฒนาและฟื้นฟูเมืองให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เมืองยั่งยืน และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบทความนี้ได้นำเสนอการดำเนินนโยบายการพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของเมืองในยุโรปและอเมริกาเหนือในประเด็นเกี่ยวกับเมืองปลอดคาร์บอน การลดการปล่อยมลพิษในภาคการขนส่ง การออกแบบชุมชนเมืองที่มีโครงสร้างของเมืองแบบกระชับ การส่งเสริมรูปแบบการพัฒนาแบบผสมผสาน การจำกัดการขยายตัวของเมือง โดยเฉพาะการจำกัดการขยายตัวของพื้นที่พัฒนาใหม่ เพื่อให้การตั้งถิ่นฐานมีขนาดกะทัดรัดและสามารถรักษาพื้นที่เปิดโล่ง การเพิ่มพื้นที่สีเขียว การส่งเสริมการเพิ่มความหนาแน่นของที่อยู่อาศัย การมีระบบคมนาคมขนส่งที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน และนำเสนอแนวทางในการออกแบบระบบถนนในเมืองที่เป็นมิตรต่อการเดินเท้าและการใช้จักรยาน
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ชยาณัญ มณีวรรณ. (2022) การวางแผนพัฒนาเมืองและการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม: การทบทวนองค์ความรู้จากต่างประเทศ. วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม, 18(1), 90-111.
ชยาณัญ มณีวรรณ. "การวางแผนพัฒนาเมืองและการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม: การทบทวนองค์ความรู้จากต่างประเทศ". วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม 18 (2022):90-111.
ชยาณัญ มณีวรรณ. การวางแผนพัฒนาเมืองและการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม: การทบทวนองค์ความรู้จากต่างประเทศ. คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์:ม.ป.ท. 2022.