รหัสดีโอไอ 10.14456/jem.2022.4
Creator สุปรีณา ศรีใสคำ
Title โครงการการส่งเสริมการปลูกข้าวปลอดภัย คือ ความใส่ใจจากคาร์กิลล์ต่อประสิทธิภาพการผลิตข้าวของชาวนาตำบลกระโทก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
Contributor พิพัฒน์ เหลืองลาวัณย์, ขวัญใจ หรูพิทักษ์
Publisher คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
Publication Year 2022
Journal Title วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม
Journal Vol. 18
Journal No. 1
Page no. 54-71
Keyword การปลูกข้าวปลอดภัย, โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม, การประเมินผลของการฝึกอบรม
URL Website https://www.tci-thaijo.org/index.php/JEM
Website title วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม Jornal of Environmental Management (JEM)
ISSN 19065485
Abstract การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลโครงการการส่งเสริมการปลูกข้าวปลอดภัย คือ ความใส่ใจจากคาร์กิลล์ ต่อการพัฒนาองค์ความรู้และการพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิตข้าว โดยเก็บข้อมูลจากเกษตรกรที่เข้าร่วมอบรม จำนวน 50 คน และเกษตรกรที่ทำแปลงสาธิต จำนวน 5 คน ในพื้นที่ตำบลกระโทก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ใช้วิธีการทำแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และการสังเกต สถิติที่ใช้วิเคราะห์คือสถิติเชิงพรรณนา ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละผลการศึกษา พบว่า เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับความรู้ความเข้าใจในทั้ง 7 หัวข้อหลังการอบรมเพิ่มมากขึ้น เกษตรกรที่ทำแปลงสาธิตสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวเปลือกเฉลี่ยหลังร่วมโครงการ (913.6 กิโลกรัม/ไร่) ได้ปริมาณมากกว่าผลผลิตก่อนเข้าร่วมโครงการ (617.8 กิโลกรัม/ไร่) ส่งผลให้มีรายได้ต่อพื้นที่หลังร่วมโครงการมากกว่าก่อนร่วมโครงการ นอกจากนี้โครงการช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาคเอกชนและชุมชนโดยรอบ สร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรปลูกข้าวปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเกษตรกรกลุ่มอื่นให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการในปีถัดไป การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการและการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเพาะปลูกข้าวปลอดภัยนั้นเป็นประโยชน์ในการพัฒนาฐานความรู้ของเกษตรกร ตลอดจนสามารถนำเทคโนโลยีมาปรับใช้กับการปลูกข้าว
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

สุปรีณา ศรีใสคำ และ พิพัฒน์ เหลืองลาวัณย์; ขวัญใจ หรูพิทักษ์. (2022) โครงการการส่งเสริมการปลูกข้าวปลอดภัย คือ ความใส่ใจจากคาร์กิลล์ต่อประสิทธิภาพการผลิตข้าวของชาวนาตำบลกระโทก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา. วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม, 18(1), 54-71.
สุปรีณา ศรีใสคำ และ พิพัฒน์ เหลืองลาวัณย์; ขวัญใจ หรูพิทักษ์. "โครงการการส่งเสริมการปลูกข้าวปลอดภัย คือ ความใส่ใจจากคาร์กิลล์ต่อประสิทธิภาพการผลิตข้าวของชาวนาตำบลกระโทก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา". วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม 18 (2022):54-71.
สุปรีณา ศรีใสคำ และ พิพัฒน์ เหลืองลาวัณย์; ขวัญใจ หรูพิทักษ์. โครงการการส่งเสริมการปลูกข้าวปลอดภัย คือ ความใส่ใจจากคาร์กิลล์ต่อประสิทธิภาพการผลิตข้าวของชาวนาตำบลกระโทก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา. คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์:ม.ป.ท. 2022.