รหัสดีโอไอ 10.14456/jem.2022.3
Creator พิชญ์นรี ลลิตาภรณ์
Title แบบจำลองถดถอยถ่วงน้ำหนักเชิงพื้นที่และเวลา สำหรับการประมาณค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) พื้นที่ประเทศไทย
Contributor ศรัณย์ ปัญจะเรือง
Publisher คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
Publication Year 2022
Journal Title วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม
Journal Vol. 18
Journal No. 1
Page no. 36-53
Keyword ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน, ความลึกเชิงแสงของฝุ่นละออง, แบบจำลองถดถอยถ่วงน้ำหนักเชิงพื้นที่และเวลา
URL Website https://www.tci-thaijo.org/index.php/JEM
Website title วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม Jornal of Environmental Management (JEM)
ISSN 19065485
Abstract งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบจำลองถดถอยถ่วงน้ำหนักเชิงพื้นที่และเวลา (GTWR) สำหรับการประมาณค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) พื้นที่ประเทศไทย โดยรวบรวมข้อมูลการศึกษาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2557 ถึงเมษายน 2562 ผลการศึกษาพบว่าความลึกเชิงแสงของฝุ่นละออง (AOD) อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ความเร็วลม และความสูงชั้นผสม ที่ใช้เป็นตัวแปรอิสระในการพัฒนาแบบจำลอง GTWR ประมาณค่าความเข้มข้นของ PM2.5 ของ PM2.5 ที่ค่า R2 เท่ากับ 0.71 โดยมีค่า RMSE และค่า MAE เท่ากับ 14.55 และ 10.04 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ ซึ่งตัวแปรที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงของ PM2.5 จากมากที่สุดไปยังน้อยที่สุด ได้แก่ AOD ความชื้นสัมพัทธ์ ความสูงชั้นผสม ความเร็วลม และอุณหภูมิ และจากการทดสอบแบบจำลอง GTWR สำหรับการประมาณค่า PM2.5 ด้วยข้อมูลการตรวจวัดจริง พบว่าแบบจำลอง GTWR อธิบายความแปรปรวนของ PM2.5 ในฤดูแล้ง (เดือนเมษายน 2562) ได้ดีกว่าฤดูฝน (เดือนตุลาคม 2561) โดยในฤดูแล้งแบบจำลอง GTWR สามารถประมาณค่าความเข้มข้นของ PM2.5 ที่ค่า R2 เท่ากับ 0.76 โดยมีค่า RMSE และค่า MAE เท่ากับ 18.32 และ 14.20 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

พิชญ์นรี ลลิตาภรณ์ และ ศรัณย์ ปัญจะเรือง. (2022) แบบจำลองถดถอยถ่วงน้ำหนักเชิงพื้นที่และเวลา สำหรับการประมาณค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) พื้นที่ประเทศไทย. วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม, 18(1), 36-53.
พิชญ์นรี ลลิตาภรณ์ และ ศรัณย์ ปัญจะเรือง. "แบบจำลองถดถอยถ่วงน้ำหนักเชิงพื้นที่และเวลา สำหรับการประมาณค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) พื้นที่ประเทศไทย". วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม 18 (2022):36-53.
พิชญ์นรี ลลิตาภรณ์ และ ศรัณย์ ปัญจะเรือง. แบบจำลองถดถอยถ่วงน้ำหนักเชิงพื้นที่และเวลา สำหรับการประมาณค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) พื้นที่ประเทศไทย. คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์:ม.ป.ท. 2022.