รหัสดีโอไอ 10.14456/jem.2022.1
Creator ฐิตา วรจินดา
Title แนวทางการส่งเสริมการเลี้ยงปลานิล โดยใช้เทคนิคการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา: ณัชพล ฟาร์ม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
Contributor วิสาขา ภู่จินดา, พีรพล เจตโรจนานนท์
Publisher คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
Publication Year 2022
Journal Title วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม
Journal Vol. 18
Journal No. 1
Page no. 4-17
Keyword การเลี้ยงปลานิล, การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์, การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
URL Website https://www.tci-thaijo.org/index.php/JEM
Website title วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม Jornal of Environmental Management (JEM)
ISSN 19065485
Abstract การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการเลี้ยงปลานิล โดยใช้เทคนิคการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ รวมถึงการประเมินการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากปัจจัยนำเข้า และเพื่อเสนอแนวทางพัฒนาการเลี้ยงปลานิลและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยผู้วิจัยเลือกพื้นที่ศึกษาแบบเจาะจง คือ ฟาร์มเลี้ยงปลานิลในบ่อดินแบบกึ่งพัฒนา และใช้การสัมภาษณ์เจาะลึกเกษตรกรในพื้นที่ผลการวิจัยพบว่า มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดในขั้นตอนการเก็บเกี่ยวปลานิล โดยมีปริมาณ 197.856 KgCO2eq/รอบ/10 ไร่ รองลงมาคือการเตรียมบ่อเลี้ยง 192.136 KgCO2eq/รอบ/ 10 ไร่, การเลี้ยงปลานิล 36.246 KgCO2eq/รอบ/10 ไร่ และการขนส่งสู่ตลาดปลา 28.176 KgCO2eq/รอบ/10 ไร่ ซึ่งก๊าซเรือนกระจกส่วนใหญ่เกิดจากการใช้เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าและน้ำมันดีเซล และพบว่าการเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อเป็นแหล่งกำเนิดของมลพิษ เพราะน้ำที่ระบายออกนั้นปนเปื้อนจากการขับถ่ายของปลาและเศษอาหารที่ตกค้าง และไม่มีการบำบัดจากปัญหาที่ค้นพบ ผู้วิจัยจึงได้เสนอแนวทางการพัฒนาการเลี้ยงปลานิลและการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 5 ประเด็น ได้แก่ 1) การรวมกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ 2) การจัดการข้อมูลเพื่อนำมาใช้แก้ไขปัญหา 3) การลดต้นทุนควบคู่กับการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 4) การจัดการของเหลือเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และ 5) การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

ฐิตา วรจินดา และ วิสาขา ภู่จินดา; พีรพล เจตโรจนานนท์. (2022) แนวทางการส่งเสริมการเลี้ยงปลานิล โดยใช้เทคนิคการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา: ณัชพล ฟาร์ม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี. วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม, 18(1), 4-17.
ฐิตา วรจินดา และ วิสาขา ภู่จินดา; พีรพล เจตโรจนานนท์. "แนวทางการส่งเสริมการเลี้ยงปลานิล โดยใช้เทคนิคการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา: ณัชพล ฟาร์ม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี". วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม 18 (2022):4-17.
ฐิตา วรจินดา และ วิสาขา ภู่จินดา; พีรพล เจตโรจนานนท์. แนวทางการส่งเสริมการเลี้ยงปลานิล โดยใช้เทคนิคการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา: ณัชพล ฟาร์ม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี. คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์:ม.ป.ท. 2022.