รหัสดีโอไอ 10.14456/jdat.2021.34
Creator Maklon, Wanita
Title Community Based Participatory Research: Development of an Integrated Learning Program for Dietary Behavior and Executive Function Promotion of Early Childhood in Wangthong District, Phitsanulok Province
Contributor Chuengpattanawadee, Atisak
Publisher The Dental Association of Thailand
Publication Year 2021
Journal Title Journal of The Dental Association of Thailand
Journal Vol. 71
Journal No. 4
Page no. 309-320
Keyword Community based participatory research, Dietary behavior, Early childhood, Executive function skills
URL Website http://www.jdat.org/
Website title วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์
ISSN 2730-4280
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

Maklon และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2021) Community Based Participatory Research: Development of an Integrated Learning Program for Dietary Behavior and Executive Function Promotion of Early Childhood in Wangthong District, Phitsanulok Province. Journal of The Dental Association of Thailand,71,309-320.
Maklon และผู้แต่งคนอื่นๆ. "Community Based Participatory Research: Development of an Integrated Learning Program for Dietary Behavior and Executive Function Promotion of Early Childhood in Wangthong District, Phitsanulok Province". Journal of The Dental Association of Thailand 71 (2021):309-320.
Maklon และผู้แต่งคนอื่นๆ. Community Based Participatory Research: Development of an Integrated Learning Program for Dietary Behavior and Executive Function Promotion of Early Childhood in Wangthong District, Phitsanulok Province. The Dental Association of Thailand:ม.ป.ท. 2021.