รหัสดีโอไอ 10.14456/jcst.2020.15
Creator Chompunut Samhuay
Title Effect of astaxanthin and yeast (Saccharomyces cerevisiae) supplemented in diets on growth performance and resistant against virulence Vibrio parahaemolyticus (Vp AHPND) in sand worms (Perinereis nuntia)
Contributor Orapint Jintasataporn; Ruangvit Yoonpundh
Publisher Rangsit University
Publication Year 2020
Journal Title JOURNAL OF CURRENT SCIENCE AND TECHNOLOGY
Journal Vol. 10
Journal No. 2
Page no. 155-163
Keyword astaxanthin ,Perinereis nuntia ,sand worm ,yeast ,growth performance ,Vibrio parahaemolyticus (Vp AHPND)
URL Website http://jcst.rsu.ac.th
ISSN 2630-0656
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

Chompunut Samhuay,Orapint Jintasataporn; Ruangvit Yoonpundh. (2020) Effect of astaxanthin and yeast (Saccharomyces cerevisiae) supplemented in diets on growth performance and resistant against virulence Vibrio parahaemolyticus (Vp AHPND) in sand worms (Perinereis nuntia). JOURNAL OF CURRENT SCIENCE AND TECHNOLOGY,10,155-163.
Chompunut Samhuay,Orapint Jintasataporn; Ruangvit Yoonpundh. "Effect of astaxanthin and yeast (Saccharomyces cerevisiae) supplemented in diets on growth performance and resistant against virulence Vibrio parahaemolyticus (Vp AHPND) in sand worms (Perinereis nuntia)". JOURNAL OF CURRENT SCIENCE AND TECHNOLOGY 10 (2020):155-163.
Chompunut Samhuay,Orapint Jintasataporn; Ruangvit Yoonpundh. Effect of astaxanthin and yeast (Saccharomyces cerevisiae) supplemented in diets on growth performance and resistant against virulence Vibrio parahaemolyticus (Vp AHPND) in sand worms (Perinereis nuntia). Rangsit University:ม.ป.ท. 2020.