รหัสดีโอไอ 10.14456/jba.2022.17
Creator นภดล ร่มโพธิ์
Title The OKRs Field Book
Publisher คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2022
Journal Title วารสารบริหารธุรกิจ JBA
Journal Vol. 45
Journal No. 175 (ก.ค.-ก.ย. 65)
Page no. 94
URL Website http://www.jba.tbs.tu.ac.th
Website title http://www.journal.tbs.tu.ac.th
ISSN 2774-0153 (Online)
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

นภดล ร่มโพธิ์. (2022) The OKRs Field Book. วารสารบริหารธุรกิจ JBA, 45(175 (ก.ค.-ก.ย. 65)), 94.
นภดล ร่มโพธิ์. "The OKRs Field Book". วารสารบริหารธุรกิจ JBA 45 (2022):94.
นภดล ร่มโพธิ์. The OKRs Field Book. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท. 2022.