รหัสดีโอไอ 10.14456/jba.2022.15
Creator 1. Wanwisa Charoennan
2. Suwanna Kowathanakul
3. Bhudnumphueng Chatbhumiphong
Title Determinants and Outcomes of Crisis Management among Micro, Small and Medium-Sized Enterprise (MSME) Entrepreneurs in Thailand during COVID-19 Pandemic
Publisher คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2022
Journal Title วารสารบริหารธุรกิจ JBA
Journal Vol. 45
Journal No. 175 (ก.ค.-ก.ย. 65)
Page no. 49
Keyword Crisis Management, Entrepreneurial Competency, Resilience, Technology Adoption
URL Website http://www.jba.tbs.tu.ac.th
Website title http://www.journal.tbs.tu.ac.th
ISSN 2774-0153 (Online)
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

Wanwisa Charoennan และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2022) Determinants and Outcomes of Crisis Management among Micro, Small and Medium-Sized Enterprise (MSME) Entrepreneurs in Thailand during COVID-19 Pandemic. วารสารบริหารธุรกิจ JBA, 45(175 (ก.ค.-ก.ย. 65)), 49.
Wanwisa Charoennan และผู้แต่งคนอื่นๆ. "Determinants and Outcomes of Crisis Management among Micro, Small and Medium-Sized Enterprise (MSME) Entrepreneurs in Thailand during COVID-19 Pandemic". วารสารบริหารธุรกิจ JBA 45 (2022):49.
Wanwisa Charoennan และผู้แต่งคนอื่นๆ. Determinants and Outcomes of Crisis Management among Micro, Small and Medium-Sized Enterprise (MSME) Entrepreneurs in Thailand during COVID-19 Pandemic. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท. 2022.