รหัสดีโอไอ 10.14456/jba.2022.14
Creator 1. Thamrongsak Svetalekth
2. Kanjana Phonsumlissakul
Title Effects of Taxpayer Characteristics and Attitudes on Tax Avoidance and Tax Evasion: Evidence on Personal Income Tax in Thailand
Publisher คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2022
Journal Title วารสารบริหารธุรกิจ JBA
Journal Vol. 45
Journal No. 175 (ก.ค.-ก.ย. 65)
Page no. 26
Keyword Tax Avoidance, Tax Evasion, Taxpayers, Personal Income Tax
URL Website http://www.jba.tbs.tu.ac.th
Website title http://www.journal.tbs.tu.ac.th
ISSN 2774-0153 (Online)
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

Thamrongsak Svetalekth และ Kanjana Phonsumlissakul. (2022) Effects of Taxpayer Characteristics and Attitudes on Tax Avoidance and Tax Evasion: Evidence on Personal Income Tax in Thailand. วารสารบริหารธุรกิจ JBA, 45(175 (ก.ค.-ก.ย. 65)), 26.
Thamrongsak Svetalekth และ Kanjana Phonsumlissakul. "Effects of Taxpayer Characteristics and Attitudes on Tax Avoidance and Tax Evasion: Evidence on Personal Income Tax in Thailand". วารสารบริหารธุรกิจ JBA 45 (2022):26.
Thamrongsak Svetalekth และ Kanjana Phonsumlissakul. Effects of Taxpayer Characteristics and Attitudes on Tax Avoidance and Tax Evasion: Evidence on Personal Income Tax in Thailand. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท. 2022.