รหัสดีโอไอ 10.14456/jba.2022.13
Creator 1. เอกจิตต์ จึงเจริญ
2. สถาพร โอภาสานนท์
3. จุฑารัตน์ กันทะวงค์
Title แบบจำลองเพื่อพยากรณ์ความล้มเหลวทางการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางในประเทศไทย
Publisher คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2022
Journal Title วารสารบริหารธุรกิจ JBA
Journal Vol. 45
Journal No. 175 (ก.ค.-ก.ย. 65)
Page no. 1
Keyword ความล้มเหลวทางการเงิน, วิสาหกิจขนาดกลาง, การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์, การวิเคราะห์จำแนกกลุ่ม, การวิเคราะห์เครือข่ายประสาทเทียมความน่าจะเป็น, ตัวแบบการพยากรณ์
URL Website http://www.jba.tbs.tu.ac.th
Website title http://www.journal.tbs.tu.ac.th
ISSN 2774-0153 (Online)
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

เอกจิตต์ จึงเจริญ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2022) แบบจำลองเพื่อพยากรณ์ความล้มเหลวทางการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางในประเทศไทย. วารสารบริหารธุรกิจ JBA, 45(175 (ก.ค.-ก.ย. 65)), 1.
เอกจิตต์ จึงเจริญ และผู้แต่งคนอื่นๆ. "แบบจำลองเพื่อพยากรณ์ความล้มเหลวทางการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางในประเทศไทย". วารสารบริหารธุรกิจ JBA 45 (2022):1.
เอกจิตต์ จึงเจริญ และผู้แต่งคนอื่นๆ. แบบจำลองเพื่อพยากรณ์ความล้มเหลวทางการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางในประเทศไทย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท. 2022.