รหัสดีโอไอ 10.14456/jap.2023.13
Creator 1. สุธีรา ใจสัตยาบรรณ
2. กิตติมา อัครนุพงศ์
Title คุุณภาพข้อมูลทางบัญชีในกรณีที่มีการควบรวมกิจการ : หลักฐานจากประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์ และประเทศไทย
Publisher คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Publication Year 2023
Journal Title วารสารวิชาชีพบัญชี JAP
Journal Vol. 19
Journal No. 63 (กันยายน 66)
Page no. 59
Keyword คุณภาพข้อมูลทางบัญชี, การควบรวมกิจการ, คุณลักษณะของธุรกรรมการควบรวมกิจการ
URL Website http://www.jap.tbs.tu.ac.th
Website title http://www.journal.tbs.tu.ac.th
ISSN 2774-0161 (Online)
ดิจิตอลไฟล์ Digital File

บรรณานุกรม

สุธีรา ใจสัตยาบรรณ และ กิตติมา อัครนุพงศ์. (2023) คุุณภาพข้อมูลทางบัญชีในกรณีที่มีการควบรวมกิจการ : หลักฐานจากประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์ และประเทศไทย. วารสารวิชาชีพบัญชี JAP, 19(63 (กันยายน 66)), 59.
สุธีรา ใจสัตยาบรรณ และ กิตติมา อัครนุพงศ์. "คุุณภาพข้อมูลทางบัญชีในกรณีที่มีการควบรวมกิจการ : หลักฐานจากประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์ และประเทศไทย". วารสารวิชาชีพบัญชี JAP 19 (2023):59.
สุธีรา ใจสัตยาบรรณ และ กิตติมา อัครนุพงศ์. คุุณภาพข้อมูลทางบัญชีในกรณีที่มีการควบรวมกิจการ : หลักฐานจากประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์ และประเทศไทย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ม.ป.ท. 2023.